Het heeft geen zin om het college op allerlei zaken te bevragen in relatie tot de inhoud van de Kadernota 2021-2024 want op alles krijg je wel een antwoord. Waar het om gaat is, waaruit bestaan de echte keuzes die gemaakt worden als het gaat om knellende zaken. Volop ambities en aangeven dat de kaasschaafmethode niet werkt is niets nieuws. Dat laatste zeggen wij als InwonersPartij al jaren. De ook in vorige kadernota’s al benoemde ‘pijnlijke keuzes’ moeten nu eindelijk eens worden gemaakt. En ja, dat betekent dat bepaalde organisaties, stichtingen, verenigingen, ondernemers en inwoners niet blij worden van te maken keuzes. Dat laatste moet je opvangen door beleid op een goede manier te communiceren, aan de voorkant uit te leggen en je rug te rechten als bestuurders. In een bijdrage aan een eerdere kadernota hebben wij al opgemerkt: “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”. En met PM-posten en volgt kunnen wij nu niets.

In deze bijdrage hebben wij als InwonersPartij het niet over het enkele voorgesteld besluit maar over het geheel van de inhoud van deze Kadernota 2021-2024 en onze verwachtingen op korte en langere termijn. De voorgestelde besluiten in deze Kadernota 2021-2024 kunnen we met amendementen en/of moties binnen de raad zien bij te stellen, maar:

Het is aan het college om zorg te dragen voor o.a. het:

  • Voeren van beleid dat getuigt van daadkracht.
  • Vroegtijdig informeren/communiceren.
  • Zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardige stukken (voorstellen aan de raad).

Belangrijke aandachts- en uitgangspunten voor de komende ‘resterende’ bestuursperiode (a-selectief):

   • Het Raadsprogramma wordt uitgevoerd binnen de huidige raadsperiode. Hierbij vindt de uitvoering reeds plaats, wordt er alsnog invulling gegeven aan thema’s in de komende maanden dan wel liggen er concrete plannen om de uitvoering in gang te kunnen zetten.
   • Pijnlijke keuzes maken als het gaat om noodzakelijke bezuinigingen en/of het doelmatig/efficiënt werken.
   • Lelystad Next Level dient een significante vooruitgang te boeken voor wat betreft het concretiseren.
   • De omvang van de bedragen die er binnen het sociaal domein circuleren staan niet in verhouding tot andere uitgaven en worden door ons al langere tijd ter discussie gesteld. Hierbij gaat het vooral om de kosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. Dit gaat alle verwachtingen te boven en met name deze posten zullen binnen een aantal maanden volledig in control moeten zijn (=beheerst laten verlopen).
   • Subsidieverstrekkingen. Hier moet (nog) veel kritischer naar gekeken worden als het gaat om verstrekkingen. Door efficiency valt nog veel te halen bij organisaties en instellingen. We moeten af van een ‘bepaald’ automatisme. Hier ligt een toezegging uit 2019 aan de InwonersPartij vanuit het college als het gaat om meer samenwerking (personeel) dan wel samenvoegen (locaties) van Kubus/Bibliotheek/Agora en Corneel.
   • Duurzaamheid. Mag niet ten koste gaan van de portemonnee van de burger. Provinciale activiteiten op dit gebied moeten een positieve financiële uitwerking hebben op de gemeentelijke financiën. ‘Wisselgeld voor het inleveren van groen in onze provincie’ (o.a. innovatieve projecten, windmolens en zonneparken). Vervuiling toestaan door de provincie op ons gemeentelijk grondgebied is (feitelijk) onbestaanbaar. Het college dient hier actief tegenin te gaan. ‘We gaan daar niet over’, is te simpel en niet acceptabel.

Dat de provincie als ‘grote vervuiler’ optreedt op de Zeeasterweg (vuilstort) is onverteerbaar in relatie tot de financiële investeringen die onze stad en de inwoners doen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ook hier verwachten wij daadkracht van het college en geen ‘lijdzaam’ volgen. Confronteer de provincie met het tegenstrijdige beleid, in dit geval het milieu- en duurzaamheidsbeleid.

 • Wonen. Daadkracht van het college verwachten wij bij het huisvesten van statushouders. Een onmogelijke Rijks-huisvestingsopdracht, die door de provincie ook nog op het gebied van wonen wordt afgedwongen, mag niet ten koste gaan van andere woningzoekenden in onze stad. Ga de ‘confrontatie’ aan.

Meer differentiatie in woonstijlen toepassen. Dat geldt voor zowel de koopsector als de sociale sector. Weg met die rijtjes aan eenheidsworsten van woningen. Het actief woonruimten levensloopbestendig maken en aanbieden dient in prestatieafspraken een prominente plaats in te nemen.

Fractievoorzitter InwonersPartij
Luc Baaten