Voorzitter,
Als we achterom kijken dan zien we een periode met ontwikkelingen die tot op de dag van vandaag nog steeds van grote invloed zijn op onze samenleving.
Denk hierbij aan: Covid pandemie – de oorlog in de Oekraïne – energiecrisis – en de economische recessie. Nagenoeg iedereen heeft hier last van.

Dit vraagt van ons een grote inspanning om onze verantwoordelijkheid te pakken om zo, daar waar mogelijk, de spreekwoordelijke “pijn te kunnen verlichten”.
Daarnaast zullen we ondanks dit alles toch onze stad moeten ontwikkelen tot een (nog) aantrekkelijkere stad.

Voorzitter,
Voor ons ligt de eerste ProgrammaBegroting van een nieuwe bestuursperiode.
Een voor Lelystad unieke periode die zich kenmerkt en laat leiden door het Raadsakkoord.
De InwonersPartij is blij met het Raadsakkoord met de daarin opgenomen ambities.

De realisatie van deze ambities zullen uiteindelijk moeten leiden tot een stad waarin het voor onze inwoners goed en veilig wonen is. Waarin in elke wijk, bestaand of nieuw, ook de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn. Denk hierbij aan scholen, zorg, sport- en spelvoorzieningen.

Voorzitter,
Deze ambities zijn financieel vertaald in de ProgrammaBegroting en Meerjarenraming.
Voor de komende 3 jaar geeft deze financiële vertaling een positief resultaat echter,
met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen blijft deze onzeker.
Wat het nu nog wel ingewikkeld maakt is het zogeheten ‘ravijnjaar’ 2026.
Laten we hopen dat de nieuwe financiering systematiek voor gemeenten die dan van kracht wordt, tot een positief resultaat zal leiden.

Voorzitter,
Onze toekomst ziet er voor nu goed uit, kan het beter? Natuurlijk kan het beter.
Maar daar moeten we met zijn allen, dus niet alleen het gemeentebestuur, maar ook onze inwoners aan werken. Daarom doen wij een oproep aan onze inwoners ‘denk en praat daarom met ons mee’ en wees trots op je stad.

Dit alles, het ontwikkelen/realiseren van een mooie en aantrekkelijke stad, zal er toe moeten leiden dat mensen van buiten Lelystad een reden hebben om onze stad te bezoeken.
Beter nog ze moeten er willen komen wonen.
De onlangs geopende volwaardige bioscoop is daar een voorbeeld van.

Echter de vraag die de InwonersPartij bezighoudt is: “Waar blijven de woningen?”
In 2020 hebben we besloten om de woningbouw naar een NEXT LEVEL te brengen.
We hebben een ambitie van 40.000 woningen tot 2040 uitgesproken.
Om te kunnen versnellen en deze ambitie te verwezenlijken is het van groot belang dat er vanuit organisatie en bestuur commitment is aan deze doelstelling.
In de Woonvisie hebben we afgesproken dat er 1.400 woningen p/jr. bijgebouwd gaan worden.
BOUWEN-BOUWEN-BOUWEN werd er meerdere malen geroepen. En meer dan een jaar geleden zijn er meerdere onderzoekslocaties aangewezen voor versnelde woningbouw.
In februari van dit jaar is er ook nog een BOT sessie voorgesteld om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En Voorzitter, als klap op de vuurpijl hebben we afgelopen zondag bij Omroep Flevoland kunnen lezen dat het realiseren van 40.000 woningen erbij in Flevoland onhaalbaar is.
Onze vragen, die we dan ook graag dit kwartaal nog beantwoord willen zien zijn:

  1. Hoever zijn we met die onderzoeken?
  2. Wanneer komen die resultaten?
  3. Wanneer kunnen we WAT verwachten?
  4. Wanneer gaan we in gesprek met elkaar hierover?

Voorzitter,
Dan wil ik overgaan tot een meer inhoudelijke reactie op de ProgrammaBegroting.
V.w.b. paragraaf A – Onontkoombaar / Actualisaties, valt ons op dat er posten zijn opgenomen die te maken hebben met interne capaciteitsbehoefte (bijstelling 11) en de krappe arbeidsmarkt bij aanbestedingen onderhoudsbestekken groen en reiniging (bijstelling 31).
De InwonersPartij vraagt zich af of deze opgegeven aantallen een juiste is.
Daarentegen kunnen wij ons vinden in de bijstellingen 13 t/m 16 betreffende Lelystad Digitaal.
Op dit gebied is er veel winst te behalen. 

V.w.b. paragraaf D – Raadsakkoord, kunnen wij het college alleen maar complimenteren voor de wijze waarop onze speerpunten/ambities in de ProgrammaBegroting en Meerjarenraming zijn opgenomen.

Voorzitter,
Dan komen we bij paragraaf E – Overige, de InwonersPartij beweert al jaren dat de ambtenaren die voor onze stad werken ook in Lelystad zouden moeten wonen.
Onze burgemeester, wethouders en raadsleden dienen in Lelystad te wonen.
Zo krijg je als ambtenaar meer het “gevoel” bij dat geen er in onze stad gebeurd of moet gebeuren. Een toevoeging bij de gepubliceerde vacatures zou wat ons betreft moeten zijn “Woonachtig in Lelystad heeft een pre”.
Daarnaast zou je een keuze van verhuis- /of beperkte reiskosten kunnen voorstellen.
(beperkt in tijd en/of kilometers)

In  bijstelling 102 – Vrije plakplaatsen wordt aangegeven dat er 1 plakzuil op 10.000 inwoners voldoende zou zijn. De InwonersPartij heeft geen idee of er wel een behoefte is aan vrije aanplakplaatsen/zuilen.
De PvdA heeft een amendement ingediend met het voorstel om eerst een pilot te houden waarbij gekeken wordt of er daadwerkelijk behoefte is aan aanplakplaatsen/-zuilen. Wij dienen deze daarom mee in. 

Bij deze paragraaf wordt er in bijstelling 109 – Vrijwilligerswerk een voorstel van € 200.000 p/jr voorgesteld.
Voorzitter, u zult begrijpen dat de InwonersPartij en ondergetekende in het bijzonder daar erg blij mee is. Wij hopen dat onze collega’s de waarde van de vrijwilligers ook in zien en hier dan ook mee in zullen stemmen. Want extra aandacht voor het werven en het behouden van bestaande vrijwilligers is O zo belangrijk.  

Voorzitter,
De InwonersPartij dient vanavond ook een Motie in waarbij wij het college verzoeken om te onderzoeken hoe we de huidige passieve VVV functie, welke in ons Stadhuis gevestigd is, meer body kunnen geven.
De Raad heeft namelijk uitgesproken dat Lelystad zich gaat/moet profileren als een aantrekkelijke stad welke de moeite waard is om te bezoeken. U heeft mij dit eerder vanavond al horen uitspreken.
Door een volwaardige en actieve VVV die ook op zaterdag geopend is en op een goede/vindbare locatie gevestigd is, kan dit zeker bijdragen om deze ambitie te behalen.
Mogelijk zou dit zelfs door een externe organisatie c.q. partij geëxploiteerd kunnen worden.

Voorzitter, ik rond af.
Aan het einde van deze eerste avond van de ProgrammaBegroting zijn er weer de nodige amendementen en moties ingediend. De InwonersPartij zal de komende 2 weken benutten om indien nodig met de andere fractie deze amendementen en moties af te stemmen.

Tot zover.