Fractie/Bestuur

Groei naar ‘politieke volwassenheid’ van de InwonersPartij

Tijdens de Algemene LedenVergadering besteedde het bestuur aandacht aan de periode van 2001 – het heden – en vooral de toekomst. In vervolg hierop het onderstaande vanuit de fractie.

Vanaf de oprichting hebben bestuur, raadsleden en leden van de InwonersPartij altijd gestreefd naar een ‘politieke volwassenheid’. Dat wil zeggen een groei van (recalcitrante) oppositiepartij naar bestuurderspartij. Deze periode kenmerkt(e) zich, net als bij een gezin, met ups en downs. Oftewel het ‘(op-)groeien’ gaat ook in de politiek gepaard met vallen en opstaan.

Zo’n periode vraagt van eenieder andere vaardigheden, je moet meegroeien. Net zo meegroeien als ouders te maken krijgen met pubers. Ook betekent dat het kunnen en willen loslaten en afstand nemen. Geen afscheid nemen, maar vrijheid geven, vrijheid die gebaseerd is op de waarden en normen die je vanaf het begin hebt meegegeven. En accepteren dat niet alles gaat zoals je dat zelf mogelijk zou doen. Maar wel trots zijn dat je kind/partij, zich staande houdt onder omstandigheden waar, helaas, velen dit niet lukt. Doe je dat niet, dan zul je veel van de mooie momenten van het ‘opgroeien naar volwassenheid’ (gaan) missen. Dus geen domme, rancuneuze of boosaardige reacties.

En ja, dat vraagt o.a. om vertrouwen en de kunst om ‘los te kunnen laten’. Dat is niet gemakkelijk. Je krijgt er wel veel voor terug. Op deze wijze kun je dan ook met trots over je kind/partij praten en volop genieten van al die mooie dingen die je met hem/haar op alle momenten van het opgroeien hebt meegemaakt en nog mee kunt maken. En hoef je later niet te denken…..‘had ik dat maar anders gedaan’.

De komende jaren zal de fractie (en onze wethouder) vanuit de huidige ‘jong volwassen’ situatie de ambities van het bestuur en de leden samen nog meer invulling geven. Dit alles in het belang van onze stad, haar inwoners (jong en oud), ondernemers ,maar zeker ook bezoekers en gebaseerd op opgedane nieuwe ervaringen en wijsheden.

Namens de Fractie InwonersPartij
Luc Baaten

Read More

Programmabegroting november 2015: ‘De bodem is bereikt’

Citaten vanuit het college bij deze begroting …. ‘Een relatief stabiele begroting’ en …..’de mogelijkheden om te kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen zijn helaas maar heel beperkt’.

Wij gaven al eerder aan dat vwb bezuinigingen ‘de bodem bereikt is’. Dat er in 2016 geen nieuwe bezuinigingen nodig lijken te zijn is prettig, maar dat de begroting geen ruimte laat voor nieuwe investeringen en/of bezuinigingen uit het verleden te repareren geeft, wat de InwonersPartij betreft, aan dat we juist niet ruimer (Flevopost), maar krap in ons jasje zitten. Bovendien zijn er vele onzekerheden en bestaat er een groot risico dat er weer moet worden bezuinigd. Eén ding lijkt ons daarbij zeker, wanneer bezuinigd moet worden dan zal e.e.a. ten koste gaan van belangrijke voorzieningen en mogelijk zelfs basisvoorzieningen.

Een aantal zaken die,naar onze mening, direct betrekking hebben op onze financiële mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, o.a.:

  • Kortingen op het gemeentefonds.
  • Het transformatieproces. Dit loopt, maar op financieel gebied nog veel onduidelijk. In de begroting zijn ook de financiële risico’s benoemd, deze zijn met name bij de zorgtaken in het sociaal domein duidelijk aanwezig.

Het college benoemt de dreigende ‘tweedeling tussen mensen’ in onze stad. Tot voor kort werd dit, naar onze mening, nog nooit op zo’n duidelijke wijze door bestuurders in Lelystad uitgesproken. Wij zijn blij met het benoemen van deze realiteit maar er zal ook beleid op moeten worden afgestemd. Daarnaast gaat voor ons de gesignaleerde tweedeling echter nog verder dan die het college benoemt. De InwonersPartij en andere lokale partijen spraken bij de Kadernota juist ook over een dreigende ‘onbalans’ als het gaat om de bevolkingssamenstelling en de daaraan gekoppelde sociaal maatschappelijke en financiële draagkracht. Ook hier moet aandacht voor zijn.

Wij constateerden al dat onze financiële mogelijkheden zeer beperkt zijn. Wij vrezen dan ook voor de gevolgen van de diverse PM posten in deze begroting en de gevolgen van nog door het Rijk te nemen besluiten. Uiteindelijk zul je hier toch geld voor vrij moeten maken en die ruimte is er niet meer. Een uitdaging voor het college en de stad.

Voorgestelde begrotingsvoorstellen:
*Wij denken een enkele motie of amendement te steunen, inhoudelijk komen de hoofd-indieners daarop terug. Daarbij gaat het om:….. *Als het gaat om het uitvoering geven aan de wettelijke taken mbt dierenwelzijn, dan zien wij dat als een minimale verplichting. Feitelijk zouden we ook nog wenselijke zaken willen uitvoeren. Helaas heeft onze fractie nu, in deze begroting, daar geen ruimte voor kunnen vinden.

Wij kunnen ons vinden in de onderzoeksopdrachten waarbij de opmerking dat het de InwonersPartij verheugt te kunnen constateren dat het huidige kwijtscheldingsbeleid wordt bezien. Wij hebben daar ook in vorige bestuursperioden regelmatig aandacht voor gevraagd, en zie….. !

Tot slot Lelystad is een fijne stad om te wonen. Ook wij als InwonersPartij geloven in Lelystad en zijn bereid om samen te blijven werken aan de verdere ontwikkeling van deze stad om de inwoners en Lelystad een mooie toekomst te geven.

Fractievoorzitter InwonersPartij
Luc Baaten

Read More

Een pittig najaar

Zoals al voor het zomerreces werd aangegeven zal het geen eenvoudig najaar worden. We worden geconfronteerd met ca €8 miljoen aan (extra) Rijkskortingen, de decentralisaties WMO/Jeugdzorg/Werk en inkomen die we tot een goed einde willen brengen. Ook hebben we te maken met statushouders. Verder komen er ook nog een aantal zware dossiers op ons af en de Programmabegroting 2016.

In dit kader een aantal zaken extra belicht.

Rechtbank Lelystad
Doen we aan de ene kant ons best om werkgelegenheid te scheppen aan o.a. de Flevokust en het vliegveld, alsook steun verlenen aan het bedrijfsleven en onderwijs, wordt aan de andere kant door de overheid overwogen om ca 280 hoogwaardige arbeidsplekken in Lelystad te schrappen. En dat is niet de eerste keer. We hebben al leegstaande Rijksgebouwen door vertrek van overheidspersoneel. Het voornemen om de rechtbank in Lelystad te ontmantelen en slechts eenvoudige zaken hier af te handelen is meer dan bezuinigen. Het is tevens een vorm van minachting ten opzichte van de hoofdstad en de provincie. Of wil Den Haag af van Flevoland? Nou, laat de polder dan maar weer onderlopen…….

Vluchtelingen en statushouders
Het vluchtelingenprobleem is een ramp van grote omvang. Ook hier is het de Haagse politiek in samenhang met het slappe Europese beleid dat de basis vormt. Onduidelijkheid, gebrek aan uitvoering van regels en het ontbreken van echte samenwerking vormen de basis. En ook de gemeente Lelystad mag het ‘oplossen’. En dit terwijl de Rijksbezuinigingen ongekend hoog zijn en gemeenten vaak niet ‘de kracht’ hebben om medewerking te verlenen. Zo is onze gemeente op dit moment, samen met vele andere gemeenten, in den Haag aan het lobbyen voor meer geld om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die aan gemeenten worden gesteld ten aanzien van statushouders. Hierbij gaat het om woningen, onderwijs, bijstand, werkgelegenheid etc.. Een uitdaging voor onze stad met nu al gemeentelijke belastingvrijstellingen van meer dan een miljoen euro, ca 61% van de bevolking die gebruikmaakt van 1 of meerdere sociale regelingen, ca 7000 gezinnen die moeten rondkomen van het sociaal minimum, lange wachtlijsten voor woningen etc, etc.. We kunnen wel willen, maar het moet ook kunnen.

Duurzaamheid
Er komt een Kadernota Duurzaamheid op basis van een zeer ambitieus niveau. Op zich is dat goed. Gelet op de bezuinigingen en hetgeen er verder op ons afkomt dat grote financiële gevolgen voor onze stad heeft, zullen we binnen deze kadernota prioriteiten moeten vaststellen die afgestemd zijn op de mogelijkheden van onze financiële positie. Dit past ook binnen de keuzes die inwoners maakten bij ‘Onderzoek & Statistiek’ waarbij in volgorde bezuinigingen (top 5) werden toegestaan op:

  • stadspromotie;
  • duurzame ontwikkeling;
  • cultuur;
  • sport;
  • stadsontwikkeling.

Programmabegroting 2016
Net als alle jaren zullen wij ook dit jaar een Programmabegroting van het college mogen ontvangen op basis van de Kadernota. Deze Programmabegroting moet financieel sluitend zijn en voldoen aan het coalitie-/raadsprogramma. De tijd van ‘kaasschaafmethodes’ is voorbij. Dit wordt mede ingegeven door de vele bezuinigingen die al hebben plaatsgevonden en de mei-/septembercirculaire. Duidelijke en ook pijnlijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. Een uitdaging voor het college en de raad.

Profileringsdrang versus de inhoud
Met verbazing kon ik in de Telegraaf kennisnemen van het standpunt van de partijvoorzitter van regeringspartij PvdA, waarbij werd gesteld dat: “Het de afgelopen twee jaar soms behoorlijk heeft geknetterd en geknarst met de VVD. Dat was meestal niet openbaar. Die botsingen moeten nu meer publiek gaan plaatsvinden………. “ En verder wat deze partijvoorzitter betreft….: “gaat het weer knallen in de Tweede Kamer tussen ons en andere partijen. Dat is goed voor het land.”

Als ik dit lees ben ik blij dat ik deel uitmaak van de echte lokale politiek, los van verbondenheid met welke landelijke partij/fractie dan ook.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More
Categorieën

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten