De fractie gaat naar aanleiding van een bericht van Omroep Flevoland omtrent de stortplaats mondelinge vragen stellen.

Onderwerp: Mondelinge formele vragen ex artikel 38 van het RVO t.b.v. de raadsvergadering dd 17
maart 2020.

Geacht college,
Algemeen:

 1. Op woensdag 4 maart j.l. moesten wij als fractie via de pers vernemen dat de stortplaats aan de Zeeasterweg bij Lelystad fors wil uitbreiden. Ook moesten wij via deze persinformatie van Omroep Flevoland vernemen dat het gaat om industrieel afval zoals verontreinigde grond die overblijft na bodemsanering, slakken uit verbrandingsinstallaties en asbest.
 2. In 2013 worstelden wij met de Flevokust en met name daar waar het ging om de mogelijke komst van het bedrijf Van Bentum Recycling. Uiteindelijk heeft dit bedrijf zich niet mogen vestigen.
 3. Recent nog was er bijzonder veel weerstand vanwege het dumpen van bedrijfsafval op de Zeeasterweg vanuit een stuk ‘mismanagement’ in het Amsterdamse. Met name ook waren wij verbolgen omtrent het feit dat het storten plaatsvond onder de noemer ‘calamiteit’ en ‘de gemeente gaat er niet over’. Het zou namelijk een provinciale bevoegdheid zijn.
 4. Afgelopen dinsdag 3 maart werd tijdens de mondelinge vragen met het college gesproken over de Zeeasterweg. En ja, de kern van de vragen bestond uit het afvalbrengstation en een mogelijk nieuwe locatie voor de daarbij behorende activiteiten. Echter, op geen enkele wijze heeft het college de fractie en de raad geïnformeerd omtrent de andere plannen die er blijkbaar spelen!

Vragen:

 1. Was het college afgelopen dinsdag 3 maart al op de hoogte van de plannen m.b.t. het willen uitbreiden van het storten van industrieel afval e.d.?
 2. Er wordt in de pers aangegeven dat hier ‘al jaren’ overleg over plaats zou vinden. Is deze constatering juist?
 3. Zo ja,
  a. Sinds wanneer was u op de hoogte (welk jaar dan)?
  b. Vond er reeds overleg met de provincie plaats? En vanaf wanneer?
  c. Waarom heeft u de raad niet meegenomen in deze toch ‘pijnlijke’ ontwikkeling (zie o.a. onder algemeen)?
  d. Waarom moet de raad deze belangrijke ontwikkeling, via de pers vernemen?
  e. Waarom heeft u afgelopen dinsdag 3 maart niet ingespeeld op ook deze ontwikkeling op de Zeeasterweg in relatie tot het sluiten van het afvalbrengstation?

Namens de fractie InwonersPartij
Luc Baaten
Fractievoorzitter