‘Op 27 oktober heeft de Raad van Lelystad zich uitgesproken over de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. Onderstaande tekst is door onze fractievoorzitter uitgesproken in 1e termijn. Op 10 november volgt de 2e termijn en de stemmingen over ingediende amendementen en moties.’

Voorzitter, spannende maanden liggen achter ons. De InwonersPartij denkt dan aan de mensen (jong, oud en gezinnen) die getroffen werden en nog getroffen zullen worden door Covid-19. Ook denken wij ook aan onze ondernemers en hulpverleners. Wij wensen allen veel sterkte toe voor de komende onzekere periode.

Voorzitter, in juni werd de Kadernota aangenomen, een “ZURE KADERNOTA”………

Voorzitter, de InwonersPartij herkent in deze programmabegroting de pijnlijke, maar noodzakelijke keuzes waar we, in de ‘zure kadernota’ al signalen van meekregen. De Jeugdzorg en WMO zijn daar de meest opvallende voorbeelden van. Men zal binnen deze aandachtsgebieden efficiënter en doelgerichter moeten gaan werken om zo ‘de basis’ op orde te krijgen en te houden.

Maar voorzitter, we zien ook toekomstgerichte voorstellen in deze programmabegroting. Zoals, het in gang zetten van projecten die nodig zijn voor de ontwikkeling van onze stad waar het gaat om het groeien naar 100.000 inwoners en het invulling geven aan Lelystad Next Level. Projecten zoals het Stationsgebied, het Stadshart, de Verlengde Westerdreef, de Kustontwikkeling, het Fietsparkeren bij het station, het Theaterkwartier en de Marker Wadden fase 2. Daarnaast nog zaken als de ontwikkeling op het gebied van wonen (Warande, Campus midden en zuid, Parkwijk, Zilverpark en de Veste).

Voorzitter, het gaat om projecten die, al dan niet in samenwerking met de provincie en/of derden (zoals Prorail) , kunnen worden gerealiseerd. Projecten die Lelystad niet alleen aantrekkelijk moeten maken en houden voor onze eigen inwoners, maar vooral ook bezoekers moeten verleiden om onze stad te bezoeken en hopelijk zelfs kiezen om hier te gaan wonen. De ontwikkelingen betreffende het wonen heeft daarom wat de InwonersPartij betreft de hoogste prioriteit. Want een stad die streeft naar 100.000 inwoners heeft voor deze inwoners ook woningen nodig.

Wij willen ‘de sprong voorwaarts’ vanuit het raadsprogramma blijven volgen en ons niet door de coronacrisis ‘on hold’ laten zetten, met als risico dat we niet of nauwelijks de positieve toekomstgerichte ontwikkelingen weer op gang krijgen. Want voorzitter stilstand is achteruitgang en dat kan deze stad zich niet permitteren.

Voorzitter, de omstandigheden waren en zijn er niet naar, maar het college presenteert toch een programmabegroting met een positief resultaat. Dat vindt de InwonersPartij een goede prestatie.

Voorzitter, wij, de InwonersPartij, hebben geen glazen bol en kunnen de daadwerkelijke impact van de corona-crisis nog niet overzien. Naarmate die duidelijk worden staat het college en de raad nog een uitdaging te wachten.

Als het gaat om de bijstellingen in deze programmabegroting en de antwoorden op de door ons gestelde technische vragen heeft de InwonersPartij voor dit moment geen Amendementen en/of Moties.

Voorzitter, ik sluit af met de oproep naar de Raad om samen, Coalitie en Oppositie, aan de slag te gaan om Lelystad naar een hoger niveau te tillen. Stop met onderlinge hetzes en kijk naar de inhoud want daar gaat het om.

Tot zover.