Voorzitter
Aankomende weken behandelen wij de laatste Programmabegroting van deze Raadsperiode. Het is jammer dat Corona ons nog steeds achtervolgt, dit betekent dat de tribunes ook vanavond nog steeds leeg zijn en onze inwoners dit hele proces alleen via de stream kunnen volgen. Hopelijk is dat volgend jaar allemaal anders.

Voorzitter
Begin dit jaar, bij de behandeling van de Kadernota, constateerden wij nog dat er slechts beperkte financiële ruimte was en er onzekerheden waren bij de Jeugdzorg en WMO. Het leek er dus op dat we in de Programmabegroting alleen konden inzetten op de onontkoombare zaken en dat er geen ruimte was voor de wenselijke voorstellen.

Voorzitter
Na doorrekening van de septembercirculaire, blijkt nu dat er onder aan de streep sprake is van een meerjarig begrotingsoverschot. Dit geeft ons toch ruimte om onder andere ook de wenselijke voorstellen uit de Kadernota van dekking te kunnen voorzien.

Daarnaast wordt er ook nog extra geld (€ 70.000) beschikbaar gesteld voor de waardering en ondersteuning van de mantelzorgers. Dit stemt ons zeer tevreden want zij verdienen dat. 

Tevens vindt de InwonersPartij dat, vooruitlopend op de zoekopdracht ‘Huisvestingskosten Bibliotheek’, na onderhandelingen tussen de bibliotheek en de eigenaar van het pand uiteindelijk een korting, voor de komende 10 jaar, van € 132.000 per jaar (23%) heeft opgeleverd een positieve ontwikkeling. 

Voorzitter
Onze stad staat in de komende tijd een groot aantal ontwikkelingen te wachten. Er wordt dan daadwerkelijk invulling gegeven aan Lelystad Next Level. Hierbij denken wij aan ontwikkelingen zoals:

 • Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO);
 • Wonen en Leefbaarheid in het algemeen;
 • Bereikbaarheid (waaronder de realisatie zuidelijke rondweg ‘Verlengde Westerdreef’ in relatie tot de ‘Laan van Nieuwland’);
 • Bouwimpuls van het Stationsgebied;
 • Kustontwikkeling;
 • Etc., etc..

Het financieel perspectief 2022-2025 geeft ons ruimte om middelen te reserveren voor het dekken van o.a. toekomstige verplichtingen zoals cofinancieringen maar ook voor verdere ontwikkelingen naar de toekomst. Hiermee wil ook de InwonersPartij zekerheden inbouwen.

Al met al zien wij als InwonersPartij positievere ontwikkelingsmogelijkheden dan een aantal maanden geleden. Het college verdient in onze ogen dan ook een compliment voor de wijze waarop deze Programmabegroting uiteindelijk tot stand gekomen is.

Want voorzitter dit biedt kansen voor Het Lelystad van de toekomst, Lelystad een stad om trots op te zijn. Laten we met z’n allen dan ook de geboden kansen benutten.

Want zoals we in ons betoog van de Kadernota al aangaven
“Stilstand is achteruitgang en dat kan deze stad zich niet (meer) permitteren”.

Dan kom ik bij ons amendement en motie:

 • Voorzitter, de InwonersPartij ziet dat de individualisering mede door alle Corona beperkingen de laatste jaren in onze stad is toegenomen. Het gevolg hiervan is een achteruitgang van de sociale cohesie in onze wijken en buurten. Nu we weer meer mogen, moeten we de ideeën en activiteiten die onze inwoners hebben en weer willen organiseren als Gemeente maximaal ondersteunen. Dit om de onderlinge betrokkenheid en de saamhorigheid in de wijken/buurten te vergrootten. Het vergrootten van deze onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid heeft tevens een positieve invloed waar het gaat om het verminderen van vandalisme en criminaliteit. Je ontwikkelt namelijk weer het WIJ gevoel en de inwoners beschouwen de wijk/buurt waar zij wonen dan weer als HUN wijk / HUN buurt.

  De InwonersPartij dient daarom een amendement in om het ‘Buurtbudget’ en het ‘Budget van de Ideeënmakelaar’ binnen het budget ‘Mensen Maken de Buurt’ miv 2023 op te plussen met € 65.000. €45.000 t.b.v. het Buurtbudget en €20.000 t.b.v. het Budget Ideeënmakelaar.

  Waarom m.i.v. 2023? Dit omdat er door de opgelegde Corona beperkingen er in 2020 en 2021 beperkt gebruik gemaakt kon worden van deze budgetten. In de decembernotitie wordt dan ook voorgesteld om een deel van deze budgetten door te schuiven naar 2022.
 • Voorzitter, de InwonersPartij heeft al jaren een kritische kijk op het verstrekken van subsidies. Vooropgesteld dat wij niet tegen het verstrekken van subsidies zijn; zijn wij wel van mening dat dit doelmatig en rechtmatig moet gebeuren. Het is gemeenschapsgeld welke verstrekt wordt voor (specifieke) activiteiten die in overwegende mate ten goede moeten komen aan de inwoners van Lelystad. Er wordt ± 35 miljoen aan subsidies verstrekt, waarvan de subsidies tot €5.000 niet standaard meer om een verantwoording wordt gevraagd. Daarnaast vinden wij dat het niet verantwoorde en/of niet bestede geld terugbetaald dient te worden.
  Je kan het geld tenslotte maar 1x uitgeven/verstrekken.

  Om dit te kunnen controleren dient InwonersPartij een motie in met het volgende dictum:
  • De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen – draagt het college op:
   Uiterlijk in Q1 2022 een zodanig voorstel tot wijziging van de ASVL voor te leggen aan de raad, dat in alle subsidiebeschikkingen die na 1 juli 2022 worden afgegeven/verlengd de verplichting is/wordt opgenomen:
   • tot verantwoording van de besteding van de verleende subsidie;
   • dat de niet verantwoorde en/of niet bestede (subsidie)gelden dienen te worden teruggestort naar de gemeente Lelystad;
   • dat per jaar 20% van de subsidieontvangers worden gecontroleerd op doelmatig-/rechtmatigheid;
   • deze controles met hun resultaten toe te voegen aan de Jaarrekening. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter, dat v.w.b. ons amendement en motie,
De InwonersPartij is mede indiener van het amendement van GL betreffende de TORENVALKWEG, waarbij de gevaarlijke oversteek met de Larserdreef al eerder door ons is aangekaart. Middels dit amendement wordt er nu een adequate oplossing voorgesteld om dit op te lossen.

Voorzitter, ik sluit af

De InwonersPartij zal zich de komende tijd beraden over de vanavond ingediende Moties en/of Amendementen van andere fracties en waar nodig contact met hun opnemen.

Tot zover, voorzitter.

Fred Wilcke
Fractievoorzitter