Programma 2018 – 2022

Voorwoord

Lelystad, een stad om te (be)leven!

Wij ronden als InwonersPartij binnenkort onze 4e raadsperiode af en leggen met dit programma de basis voor de komende periode 2018-2022. In de huidige raadsperiode van 2014 tot 2018 neemt de InwonersPartij deel aan het dagelijks bestuur van Lelystad. Deze periode kenmerkte zich door een langzame afname van een economische recessie zoals Nederland die in lange tijd niet meer gekend heeft.

De recessie ging ook aan Lelystad niet ongemerkt voorbij: Rijksinkomsten namen af en forse bezuinigingen waren ook in Lelystad noodzakelijk.

De werkloosheid nam toe, het aantal bijstandsuitkeringen groeide en daarmee ook de belastingkwijtscheldingen. De legesinkomsten bleven onverminderd laag, door de stagnerende woningbouw. Voor Lelystad als stad die sociaaleconomisch kwetsbaar is, uitte deze recessie zich daardoor zichtbaar.

Tegelijkertijd besloot het Kabinet tot grootscheepse decentralisaties die hun weerga niet kennen in de Nederlandse lokale geschiedenis. De uitvoering van Jeugdzorg, de AWBZ en Participatiewet werd met fikse kortingen en beleidswijzigingen integraal overgeheveld naar de gemeenten. We hebben daar financiële offers voor moeten brengen en tegengestelde belangen telkenmale zorgvuldig moeten afwegen.

Samen moeten we de inwoners van Lelystad, u dus, het maximale zien te bieden. Maar daarbij moeten we wel realistisch blijven. Het moet financieel ook wel kunnen. Daarbij moeten we nut en noodzaak als uitgangspunt nemen bij de te nemen besluiten. Een kritische benadering van het te voeren beleid is de basis om tot maatwerk voor de inwoners te kunnen komen. Financiële “uitspattingen” hebben maar tijdelijk succes, want financiële tekorten komen dan als een boemerang terug. Deze moeten dan uiteindelijk via uw gemeentelijke belastingen weer aangevuld worden.

Wij willen als InwonersPartij u, als inwoner van onze stad, open en eerlijk benaderen vanuit het vertrouwen in en het respect hebben voor elkaar!

Wij vragen uw stem en uw vertrouwen om ons de komende raadsperiode 2018-2022, weer voor u in te kunnen zetten.

Luc Baaten
Lijsttrekker InwonersPartij


Partijprogramma 2018-2022Leefomgeving en wonen

Leefomgeving

 • Lelystad geeft lucht!” De woonwijken zijn groen en ruim opgezet met veel groen in de buitenruimte. Lelystad is voor iedereen een plezierige stad om in te wonen.
  Lelystedelingen zijn tevreden wijkbewoners. De leefbaarheid in de wijken wordt gewaardeerd, vooral de (speel)ruimte voor kinderen en de groenvoorzieningen.
 • Onze stad moet schoon, heel veilig en aantrekkelijk zijn. De watergangen en het groen moeten goed onderhouden worden.
 • Inwoners waarderen de aanwezigheid van de kleinschalige winkelcentra in de wijken.
 • Wij zijn trots en zuinig op het groen van de parken en groenzones van de stad, zowel in onze wijken als in de bossen rondom Lelystad en de Oostvaardersplassen. Daarom wil de InwonersPartij niet bouwen in parken of in beeldbepalende groengebieden/groenzones. (Niet inbreiden dus!).
 • Wij willen dat inwoners worden betrokken bij het (groen)onderhoud in hun wijk.

Wonen

 • Het woonbeleid dient in eerste instantie afgestemd te zijn op de belangen van huidige eigenaren-bewoners en op nieuwkomers die bijdragen aan het in evenwicht brengen van de sociale structuur en het vergroten van de koopkracht van de Lelystadse bevolking.
 • Onze prioriteit ligt vooral bij nieuwbouw, in en rond het centrum (inclusief Parkwijk) en in Warande deelgebied 1, naast Hanzepark, onafgemaakte plekken in de bestaande stad rond bestaande voorzieningen en bij de woonblokken Batavia Haven.
 • Er is vooral behoefte aan bouwen van betaalbare huurwoningen en koopwoningen in de vrije sector (boven €170.000).
 • De reguliere wachttijden voor sociale huurwoningen geven geen aanleiding tot verdere uitbreiding van het aandeel sociale huurwoningen in Lelystad. Het percentage sociale huurwoningen in Lelystad is momenteel 28,7% van de totale woningvoorraad. De InwonersPartij wil dat het aandeel sociale huurwoningen niet toeneemt. Gesubsidieerde (sociale)huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De InwonersPartij wil dat de gemeente woningcorporaties aanspreekt op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstroming.
 • De InwonersPartij wil dat woningbouwcorporatie Centrada zich vooral richt op behoud en verbetering van de bestaande huurwoningen en het aanzien van de wijk. Tot verbetering kan ook worden gerekend het voorzien van zonnepanelen of aanbrengen van betere isolatie van woningen.
 • De Inwonerspartij stimuleert het bouwen van levensloopbestendige woningen*. Wij zijn voorstander van zorgwoningen waar zorg en faciliteiten dichtbij zijn. Wij signaleren ook behoefte aan doorloophuizen voor gezinnen in noodsituaties.
 • Er is ook behoefte aan kleinere goedkopere woningen voor jongeren en starters.
 • Wij vinden daarbij starters- en blijversleningen** nuttige instrumenten.
 • De InwonersPartij wil werken aan het oplossen van hinder van kamerverhuur door huisjesmelkers.
 • De InwonersPartij wil niet bouwen in de baai van Van Eesteren.

*Levensloop bestendige woningen zijn geschikt voor senioren, om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
**Met een Starterslening wordt het verschil overbrugd tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat bij de bank kan worden geleend. Met een Blijverslening maakt u uw woning levensloopbestendig waardoor u zo lang mogelijk van uw eigen woning geniet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels.

Stadshart

 • De InwonersPartij wil het stadshart herontwikkelen tot de ontmoetingsplek voor iedereen. Wij willen samen met de inwoners, ondernemers en organisaties bijdragen aan een ‘bruisend stadscentrum. Wij willen het stadscentrum aantrekkelijker maken
  door toevoeging van groen, muziek, activiteiten, kleurrijke elementen, horeca en bijvoorbeeld een waterpartij (bedriegertjes) voor kinderen.
 • Het teveel aan (leegstaand) winkeloppervlak en kantoorpanden kan voor een groot deel worden omgebouwd naar woningen.
 • Voldoende goed bereikbare stallingsmogelijkheden voor fietsen in het winkelgedeelte en direct nabij het station, zijn noodzakelijk voor bezoekers van het centrum en voor forenzen.
 • Voor forenzen moeten voldoende en aantrekkelijke autoparkeervoorzieningen aanwezig zijn.
 • Nu de economie aantrekt willen wij voorzien in een sterkere stadsmarketing.
 • De bioscoopfunctie moet worden behouden, liefst in de vorm van een volwaardige bioscoop.

Terug naar bovenMilieu en dierenwelzijn

Milieu

 • Een gezond milieu is een punt van zorg voor de InwonersPartij. Milieu en duurzaamheid dienen ook voor volgende generaties te zorgen voor “Lelystad geeft lucht”. Onze zorg hebben we ook laten blijken bij de besluitvorming over de overslaghaven en het bedrijventerrein aan de Flevokust en de besluiten over Lelystad Airport. De InwonersPartij volgt de ontwikkelingen op de voet en ziet er op toe dat de afgesproken randvoorwaarden worden nagekomen.
 • De InwonersPartij wil geen nachtvluchten vanaf Lelystad Airport.
 • Wij willen ook dat milieudoelstellingen realistisch en meetbaar zijn.

Duurzaamheid

 • Gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen.
 • Wij willen nieuwe ontwikkelingen zoveel als mogelijk duurzaam uitvoeren. Maatregelen die daarbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld CO2 vrij openbaar vervoer en duurzame wegverlichting.
 • De InwonersPartij is voorstander van innovatieve en duurzame groei en energieopwekking. Gemeentelijke voorzieningen moeten “draaien” op duurzaam opgewekte energie!
 • Wij willen vernieuwende duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen,wijkopslag van energie en windenergie, ondersteunen en bevorderen.
 • De InwonersPartij wil de vrij besteedbare NUON-gelden revolverend blijven inzetten.
 • Wij hebben aandacht voor duurzame woningbouw/woningverbetering.
 • Schaliegaswinning, dus ook proefboringen, zien wij niet als duurzame energiewinning. De InwonersPartij wil dat Lelystad zich uitspreekt tegen schaliegaswinning in Flevoland.
 • De InwonersPartij wil de mogelijkheden onderzoeken om bij nieuwbouw, in plaats van een aardgasaansluiting, gebruik te maken van een andere energievorm zoals bijvoorbeeld geothermie.
 • Wij hebben aandacht voor werkgelegenheid die de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie aan de inwoners biedt, zoals plaatsen van zonnepanelen, isoleren van spouwmuren, produceren en plaatsen van HR+ glas, enz.

Afvalstoffen

 • De InwonersPartij vindt dat het afvalstoffenbeleid van de gemeente zich moet richten op een zo doelmatig en kostenefficiënt mogelijke inzameling en verwerking van de afvalstroom. Er moet daarbij rekening gehouden worden met ouderen en mensen met een beperking. De loopafstanden van de woningen naar de inzamellocaties moeten
  daarom kort zijn.
 • Wij willen dat de afvalstoffenheffing uitsluitend bestemd wordt voor dekking van de kosten van inzameling en verwerking van afvalstoffen.
 • De InwonersPartij wil het huidige laagdrempelige afvalbrengsysteem (Zeeasterweg) behouden.
 • De InwonersPartij wil het huishoudelijk afval blijven scheiden in papier, GFT en restafval en voor o.m. de plastics gebruik maken van nascheiding bij de HVC. Wij willen de afzonderlijke scheiding van plastics aan de bron beëindigen.
 • De InwonersPartij wil dat de gemeente er als aandeelhouder op toeziet dat de HVC zich beperkt tot het primaire proces van inzameling en verwerking van afval en daarbuiten geen andere activiteiten ontplooit. Activiteiten daarbuiten dienen niet
  (verder) te worden ontwikkeld maar moeten worden afgebouwd. Wij willen dat risico’s voor de gemeente inzichtelijk zijn, zodat indien nodig tijdig maatregelen kunnen worden genomen.
 • De gemeente moet de openbare ruimte schoon, heel en netjes houden. Hieraan kunnen inwoners ook hun bijdrage leveren. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast moeten worden aangepakt en vernielingen moeten snel worden hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

Dierenwelzijn

 • De InwonersPartij was de eerste lokale partij die in Lelystad dierenwelzijn op de agenda heeft gezet en daarmee de basis legde voor de huidige “Dierenwelzijnsnota”.
 • De “Dierenwelzijnsnota” moet, waar noodzakelijk en mogelijk, worden aangevuld om een goede taakuitvoering door de welzijnsorganisaties te waarborgen.
 • Een dierenambulance en goede opvang voor zwerfdieren past bij Lelystad.
 • De InwonersPartij wil dat dierenmishandeling en -verwaarlozing streng wordt aangepakt.
 • De InwonersPartij wil dierenwelzijn op de agenda houden.

Terug naar bovenMobiliteit

Verkeer

 • De InwonersPartij vindt bereikbaarheid één van de belangrijkste zaken voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze stad. Wij vinden zorgen voor doorstroming van het verkeer één van de belangrijkste taken van de gemeente.
 • De InwonersPartij wil dat de gemeente zich inzet voor aanleg van de N23/A23 als doorgaande verbinding (Alkmaar – Zwolle), door het rechttrekken van de verbinding vanaf de dijk Enkhuizen – Lelystad, door het IJsselmeer naar Lelystad Noord. (N23/A23). Daardoor wordt de verbinding van de Flevokust Haven met Noord-Holland aanzienlijk verkort.
 • Deze verbinding zal ook voorkomen dat veel doorgaand (vracht)verkeer door de stad blijft rijden en wordt de overlast rond het FlevoGolfResort verminderd.
 • De provinciale weg N302/Houtribweg ligt voor een aanzienlijk deel binnen onze gemeentelijke grenzen. Wij willen daarom dat de gemeente, ook na de recente aanpassingen van de weggedeelten langs het Golfressort, de situatie volgt voor wat betreft geluidsoverlast. Bij blijvende overlast wil de InwonersPartij dat de gemeente de bewoners ondersteunt in het overleg met de provincie, over treffen van noodzakelijke aanvullende maatregelen.
 • De InwonersPartij wil de huidige dubbelbaans Lelystadse dreven behouden.
 • De InwonersPartij wil de binnenring* rondom het stadshart in stand houden en daarmee de doorgankelijkheid en doorstroming voor autoverkeer rondom het stadshart waarborgen.
 • De InwonersPartij wil 70 km als maximumsnelheid op de dreven van de buitenring waar die nu geldt en op de radialen Visarenddreef en Kustendreef behouden en deze niet verlagen.
 • De InwonersPartij wil dat de binnenwegen van Lelystad naar Almere (Buizerdweg, Knardijk, Torenvalkweg, Praamweg, Trekweg) beschikbaar blijven voor doorgaand autoverkeer en voor de ontsluiting van de wijken Lelystad Haven en Hollandse Hout.

*De binnenring bestaat uit: Agorabaan, Stationsweg, Stationslaan, Middenweg, Ziekenhuisweg, Zuigerplasdreef, Lindelaan en Kustendreef.

Verkeersveiligheid

 •  Er dient gerichte aandacht te zijn voor de verkeersveiligheid. Gevaarlijke wegsituaties moeten worden aangepast. Belangrijk daarbij is dat inwoners serieus bij oplossingen worden betrokken.
 • Een veilige schoolomgeving vinden wij een must. Daar past een verkeersveilige omgeving bij, van schoolzones, veilige oversteekplaatsen, veilige fietsroutes en veilige haal- en brengvoorzieningen voor auto’s.
 • Bij de fysieke inrichting van 30 km zones moet voldoende aandacht worden besteed aan de gevolgen voor hulpdiensten en ambulancevervoer.
 • In onze stad wordt er natuurlijk rekening mee gehouden dat mensen met een beperking zich met scootmobielen en rollators in de woonomgeving en de winkel- en uitgaansgebieden verplaatsen.
 • Overbodige verkeersborden moeten worden verwijderd

Openbaar vervoer

 • Afgesproken service en stipte uitvoering van de dienstregeling. De bussen en haltes moeten goed toegankelijk zijn voor ouderen en gehandicapten. Goede verlichting bij de bushaltes en van de aanlooproutes is nodig voor de sociale veiligheid.
 • Het openbaar vervoer speelt op het punt van vlotte verbindingen vanuit de wijken naar het stadscentrum, een belangrijke rol in het functioneren van het stadshart.
 • Openbaar vervoer van deur tot deur zou een ideaalsituatie zijn.
 • Wij willen dat de gemeente de regie houdt van het lokale openbaar vervoer en niet de provincie. Zo kunnen wij alle mogelijkheden voor de stad benutten.
 • Een frequente en snelle verbinding naar toeristische knooppunten en de kust met onder meer het Bataviakwartier, is eveneens van groot belang.
 • Bedrijventerreinen, de luchthaven, verpleeg- en verzorgingshuizen en de begraafplaats moeten met openbaar vervoer bereikbaar zijn.
 • Wij willen een frequent en hoogwaardig (bus)vervoer tussen station en Lelystad Airport, zodat reizigers vlot hun bestemming kunnen bereiken.
 • Om dat mogelijk te maken moet de wegenstructuur in het centrum worden aangepast, o.a. voor wat betreft de Middenweg en busbanen.
 • Wij willen dat de gemeente daarbij de binnenring in stand houdt en daarmee de doorgankelijkheid en doorstroming voor autoverkeer rondom het stadshart voor autoverkeer wordt gewaarborgd.

Parkeren

 • De InwonersPartij zou graag het parkeren gratis maken. Maar dat is voor de gemeente op dit moment te duur.
 • Wij willen geen uitbreiding van betaald parkeren naar woongebieden rondom het stadshart.
 • Geen betaald parkeren invoeren op de Meent.
 • Uitgangspunt is parkeren achter de slagboom met “achteraf betalen” als doel.
 • Wij willen in het stadshart het resterende straatparkeren omzetten naar “kort”-parkeren (max.30 min.) op plaatsen waar dat wenselijk is.
 • In de parkeergarages worden nog niet alle beschikbare parkeerplaatsen bezet. Daarom willen wij dat de gemeente inzet op het verleiden van het publiek om gebruik te maken van de voordelige abonnementen en bundels.
 • De InwonersPartij vindt dat de kosten van parkeervoorzieningen moeten worden opgebracht door de gebruikers.
 • Wij willen de kosten van de parkeervoorzieningen verlagen door o.m. de volgende maatregelen te treffen:
  1.  onderbrengen van de dienstverlening van Parkeerservice aan de burger bij de publieksbalie in het stadhuis;
  2. de handhavingscapaciteit van Parkeerservice aanzienlijk terugbrengen. (Dat kan nu meer parkeren achter de slagboom komt);
  3. gebruik van slimmere handhavingsmethoden.
 • De InwonersPartij wil de parkeertarieven voor forensen zo aantrekkelijk mogelijk houden door het aanbieden van voordelige abonnementen.

Fietsen

 • Wij willen voldoende goed bereikbare stallingsmogelijkheden voor fietsen en scooters direct bij het station en verspreid in het stadscentrum op plekken, waar het publiek deze wenselijk vindt.
 • Wij vinden goede fietsbewegwijzering belangrijk. De InwonersPartij wil daarom dat de benodigde aanpassingen van de fietsbewegwijzering versneld worden uitgevoerd.
 • De InwonersPartij wil dat doorgaande fietspaden in het stedelijk gebied, voorzien zijn van goede verlichting.
 • Wij willen aandacht voor capaciteit en veiligheid van de fietsroutes van en naar de nieuwe campus op de Rietlandenlocatie waar de nieuwbouw van voor het voortgezet onderwijs verschijnt.
 • De InwonersPartij wil de voorrangssituatie, waarbij het autoverkeer voorrang heeft op de fietsers op fietspaden rondom het stadshart, niet veranderen.
 • De inwonersPartij neemt klachten van inwoners over scooters en bromfietsen die veel te hard rijden serieus. Daarom zijn wij voorstander van regelmatige controle op de snelheid en technische controle van (opgevoerde) scooters en bromfietsen.

Terug naar bovenEconomie, toerisme, recreatie en werk

Economische ontwikkeling

 • Het belang van de ontwikkeling van Flevokust Haven met het bedrijfsterrein en de ontwikkeling van het vliegveld, is voor Lelystad groot. Deze ontwikkelingen vervullen een vliegwielfunctie voor de werkgelegenheid en het toerisme. Wij willen de
  mogelijkheden voor wonen, werken en vrijetijdseconomie van deze nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk benutten.
 • De economische groei kan worden gestimuleerd door van Lelystad een logistiek knooppunt te maken voor vervoer van personen en goederen. Personen en goederen via trein en vliegtuig en omvangrijker goederen per schip via Flevokust Haven.
 • De functie van logistiek knooppunt kan verder worden versterkt door aanleg van de A23 als doorgaande verbinding (Alkmaar – Zwolle).
 • De economische ontwikkeling mag niet te koste gaan van onze kernkwaliteiten rust, ruimte, groen, water en veiligheid. De leefkwaliteit van inwoners moet worden beschermd. De InwonersPartij is daarom tegen de vestiging van bedrijven met
  vervuilende industrie. Dit betreft met name onze “blauw-groene Flevokust”.
 • Evenementen als Nationale Oldtimerdag, Stadsdichtersdag en Zeebodemloop zijn (inter)nationaal bekend en hebben een grote promotionele waarde voor Lelystad.
 • Daarom wil de InwonersPartij dat deze evenementen door de gemeente blijvend worden gefaciliteerd.

Bedrijfsleven

 • De InwonersPartij werkt mee aan een optimaal ondernemersklimaat.
 • Wij willen het o.a. voor bedrijven/ondernemers en organisaties gemakkelijker maken door het verder vereenvoudigen en verminderen van de regelgeving.
 • De InwonersPartij wil één ondernemersloket als vast aanspreekpunt voor ondernemers, voor alle vragen over bouwplannen, vergunningen en arbeidsmarktvraagstukken.
 • De InwonersPartij wil opdrachten van de gemeente zoveel mogelijk aan lokale ondernemers geven, voor zover dat binnen het wettelijk kader mogelijk is.
 • Wij willen dat bij meervoudig onderhandse aanbestedingen, de gemeente minimaal één Lelystadse ondernemer uitnodigt om een aanbieding te doen.
 • De InwonersPartij wil de kansen pakken, die vestiging van buitenlandse bedrijven biedt, voor gemeente, toerisme en werkgelegenheid.
 • Wij willen dat de gemeente bestaande bedrijfsterreinen in samenwerking met de Lelystadse ondernemers opwaardeert.

Toerisme en recreatie

 • De verdere ontwikkeling van het toerisme is belangrijk voor Lelystad.
 • De InwonersPartij is trots op onze groenvoorzieningen in wijken, bossen, parken en de Oostvaardersplassen. De toegankelijkheid voor recreatie en toerisme van deze gebieden vinden wij vanzelfsprekend.
 • Belangrijke aantrekkingspunten zijn de kust met jachthavens en Bataviahaven, Batavialand, de omgeving van het Bovenwater met o.a. camping, zeilschool, de visvijvers, de Oostvaardersplassen en het strandje aan de Houtribhoek.
 • Bij kansen denken wij aan het versterken van de toeristische knooppunten o.a.:
  1. vakantieparken en overnachtingsmogelijkheden rondom de Oostvaardersplassen;
  2. Markerwadden;
  3. verdere ontwikkeling faciliteiten voor cruiseschepen, doorontwikkeling Bataviahaven, Bataviastad en museumgebied;
  4. Belevenissenbos en Natuurpark;
  5. musea zowel aan de kust (Nieuwland) als op het vliegveld (Aviodrome);
  6. doorontwikkeling van de zuidwestelijke oever van het Bovenwater.
 • Wij vinden samenwerking van de gemeente met de jachthavens bij promotie van de kust gewenst.
 • Wij steunen initiatieven voor recreatiemogelijkheden, waarbij de jongste kinderen niet vergeten moeten worden.

Agrarische sector

 • De InwonersPartij is voorstander van consumptie van producten van eigen bodem.
 • Agrarische ondernemers en de agrarische industrie hebben ruimte nodig voor innovatie, verduurzaming en schaalvergroting.
 • Daarnaast moet er ruimte zijn voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid (w.o. duurzame energieopwekking).
 • De InwonersPartij steunt het initiatief van de Stichting De Lelystadse Boer om het agrarisch gebied rondom luchthaven Lelystad te ontwikkelen tot “de groentetuin van Nederland”.
 • De normale agrarische bedrijfsvoering in het buitengebied mag niet door de woonfunctie worden belemmerd.

Werk

 • De beste manier om armoede te bestrijden is om mensen te leiden naar werk. Vrijwilligerswerk kan daarin een opstap zijn.
 • Voor mensen die wel willen maar niet kunnen moet er een vangnet zijn.
 • Op de uitkering wordt gekort zodra iemand gemaakte afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, of (vrijwilligers-)werk weigert.
 • Immigranten die in Lelystad mogen verblijven moeten inburgeren en de Nederlandse taal beheersen.
 • De InwonersPartij vindt dat er geen tegenprestatie (rijksbeleid) voor zorg en/of uitkering geldt voor ouderen (55+) en voor inwoners die dit geestelijk of lichamelijk echt niet kunnen.
 • City Deal Inclusieve Stad experimenteert* met het leveren van maatwerk aan mensen die vormen van ondersteuning nodig hebben. Daarbij wordt uitgegaan van de bedoeling van wet- en regelgeving, in plaats van dat wat staat geschreven. Dat maakt leveren van maatwerk in het sociaal domein makkelijker. Hierbij wordt sterker samengewerkt door Wijkteams en Werk en Inkomen. De samenwerking van Werk en Inkomen met het wijkteam biedt kansen om op een sociale manier de gewenste snellere uitstroom naar werk te realiseren en kosten te besparen. De InwonersPartij wil dat de gemeente deze werkwijze ook introduceert in Lelystad.

*City Deal Inclusieve Stad” is een samenwerking tussen de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en de ministeries BZK, VWS, SZW en JenV.

Terug naar bovenOnderwijs

Onderwijs en arbeidsmarkt

 • Jongeren moeten een goede start krijgen.
 • De ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand kunnen worden vergroot door een adequate signalering.
 • Wij vinden het van groot belang dat er een goede aansluiting is tussen voorschoolse educatie, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs (doorlopende leerlijn).
 • Bij (sociale) problemen, zowel binnen als buiten het gezin, moet worden ingezet op een gericht hulpaanbod.
 • De school moet een veilige plek voor kinderen zijn. Scholen hebben een taak in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en andere misstanden.
 • Wij willen dat het onderwijs zich voortdurend inzet om discriminatie, op welke grondslag dan ook, te bestrijden.
 • Wij willen dat prioriteit wordt gegeven aan het voorkomen van schooluitval en schoolverzuim.
 • Wij zijn voorstander van vrije schoolkeuze van ouders voor hun kind.
 • De InwonersPartij vindt het rechtvaardig dat, als een kind speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen omdat het betreffende onderwijs in Lelystad niet beschikbaar is, de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten.
 • Als ouders om religieuze of levensbeschouwelijke redenen hun kinderen onderwijs op scholen buiten Lelystad laten volgen, zullen zij wel zelf de kosten van vervoer moeten dragen.

Voortgezet onderwijs

 • Diversiteit aan (voortgezet) onderwijs maakt het aantrekkelijker om in Lelystad te wonen, te komen wonen en zich (als bedrijf) te vestigen. De nieuwe huisvesting voor het VO, de campus op de Rietlandenlocatie, draagt daaraan bij.

Beroepsonderwijs

 • Goed en hoogwaardig onderwijs, afgestemd op de vraag vanuit het bedrijfsleven verhoogt de kans op werk. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de (lokale) economie. Daarom is het nodig dat, in samenwerking met scholen en bedrijven, jongeren in een optimale omgeving kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen.
 • Er is een groeiend tekort aan vakmensen, onder andere in de techniek en de zorg. Daarom moeten leerlingen al in het basisonderwijs beter worden voorgelicht over de mogelijkheden en de kansen op een goede arbeidsloopbaan die technische
  opleidingen hen kan bieden.
 • Wij willen de arbeidsmarkt versterken door het beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Wij vinden dat deze ontwikkelingen door de onderwijsinstellingen in Lelystad moeten worden gefaciliteerd.
 • Ook voor alle beroepsonderwijs zijn doorgaande leerlijnen belangrijk.
 • Wij zetten ons er voor in dat het bedrijfsleven met gastlessen, stageplaatsen en inzet van materieel bijdraagt aan kwalitatief hoogwaardig praktijkonderwijs.
 • Een breed opleidingsaanbod gericht op de lokale situatie biedt kansen.

Hoger onderwijs

 • Lelystad mist hoger onderwijs, waardoor beter opgeleide jeugd wegtrekt uit de stad. De InwonersPartij blijft daarom streven naar hoger beroepsonderwijs in Lelystad.

Terug naar bovenZorg en mantelzorg

Zorg

 • De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) geeft gemeenten een grote verantwoordelijkheid in het bieden van goede zorgvoorzieningen.
 • Doel van de WMO is de zorg dichter bij de mensen te brengen, zodat meer zorg op maat kan worden verleend en de zorg per saldo efficiënter wordt. Deze verandering verloopt niet zonder slag of stoot, omdat het tegelijkertijd een enorme landelijke bezuinigingsoperatie betreft.
 • Cliënten moeten centraal staan in de zorg, zij moeten ondersteuning op maat krijgen en aandacht voor hun welbevinden.
 • Mensen missen soms echte duidelijkheid over procedures en hoe de beslissingen tot stand komen. Wij willen daarom duidelijke procedures om te komen tot een efficiënte uitvoering van zorg op maat.
 • Er moet afstemming zijn tussen informele en professionele zorg.
 • De gemeente heeft voor de uitvoering van de WMO een belangrijke rol toebedeeld aan de sociale wijkteams (professionals). Deze teams kennen de wijken en hun bewoners, werken laagdrempelig en oplossingsgericht. De wijkteams adviseren over de te leveren zorg. Voor de InwonersPartij is het van essentieel belang, dat de wijkteams beschikken over voldoende expertise en goed functioneren.
 • De beslissing of en wat er geleverd wordt ligt bij de gemeente. Er zitten soms grote verschillen tussen advies en beslissing. De InwonersPartij wil daarom dat beslissingen over de te leveren zorg controleerbaar en duidelijk worden onderbouwd
 • Wij willen het huidige voorzieningenniveau in stand houden. Daarbij moet het PGBgebruik goed worden gemonitord.
 • De InwonersPartij vindt preventie, juist bij de jeugdgezondheidszorg,van belang.
 • Het aantal mensen met een beperking zal alleen maar stijgen. Mensen met een beperking hebben recht op een goed leven en moeten kunnen meedoen in de samenleving. Bij het ontwikkelen van beleid, processen en procedures moet rekening gehouden worden met mensen met een beperking. Het VN verdrag, Agenda 22, rechten voor mensen met een beperking, is het uitgangspunt.
 • Wij willen dat er een volwaardig ziekenhuis in Lelystad blijft.

Mantelzorg en vrijwilligers

 • Wij hebben grote waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Wij willen dat de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunt.
 • Mantelzorgers moeten zo af en toe ook even op adem kunnen komen. Zij moeten daarvoor een beroep kunnen doen op respijtzorg. (vervangende zorg).
 • De InwonersPartij wil dat er een respijtlogeerhuis komt, om de mantelzorger even vrijaf te kunnen geven.

Terug naar bovenWelzijn

Iedereen doet mee

 • De InwonersPartij is trots op Lelystad met de rust, de ruimte, het groen, het water en de variatie aan woonmogelijkheden. In de 50 jaar van haar bestaan veranderde de bevolking van Lelystad ingrijpend. Van een bevolking van inpolderaars naar de enorme verscheidenheid van de huidige bevolking van de stad. Die verscheidenheid biedt kansen, maar ook uitdagingen.
 • De InwonersPartij wil met iedereen samenwerken aan de toekomst van onze stad.
 • Wij hechten aan een strikte scheiding van kerk en staat.
 • Wij zijn tegen discriminatie. Wij vinden dat iedereen in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld en dat de wettelijke rechten en plichten op iedereen van toepassing zijn.
 • De InwonersPartij wil niet dat de gemeente subsidies verleent aan organisaties en activiteiten die apartheid bevorderen, de integratie frustreren, of gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo, etniciteit of geloof en dergelijke aantasten. Lelystad is regenboogstad.
 • Wij willen dat de gemeente een actief beleid voert ten aanzien van kennis van de Nederlandse taal van nieuwe Lelystedelingen en hun inburgering.
 • In oudere wijken is aandacht nodig voor het creëren van een zo aantrekkelijk mogelijk woonmilieu. Multi Functionele Accommodaties (MFA’s), buurthuizen en andere initiatieven zoals b.v. het Palet, vervullen de rol van sociaal steunpunt in de wijk.
 • Wij vinden dat de wijkraden actief kunnen bijdragen aan buurtinitiatieven en verbetering van de leefomgeving in hun wijk.
 • Ook buurtkluscentrales helpen het woonklimaat te verbeteren.

Ouderen

 • De InwonersPartij spant zich in voor de senioren. Het aantal ouderen in onze stad stijgt en dat betekent dat het beleid daarop moet inspelen.
 • Wij willen dat onze senioren, zolang zij willen, zelfstandig moeten kunnen wonen in hun eigen omgeving, met de benodigde zorg en ondersteuning.
 • In de ouderenzorg is maatwerk erg belangrijk. Voor maatwerk is het van belang, dat goede eerste- en tweedelijnszorg voorhanden is. Het is voor ouderen zinvol dat bij het “keukentafelgesprek” met het sociale wijkteam ook de mantelzorger wordt betrokken.
 • Nieuw te bouwen seniorenwoningen moeten levensloopbestendig zijn. Ook moet bij de inrichting van de openbare ruimte (straten, wegen en pleinen) rekening worden gehouden met gebruikers van scootmobielen en rollators.
 • De toegankelijkheid van de (buurt)centra en andere openbare voorzieningen houdt de aandacht van de InwonersPartij.
 • Wij willen aandacht voor het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid onder (met name alleenstaande) ouderen. Daarom vinden wij versterken van de signaleringsfunctie en een actief beleid ter voorkoming van vereenzaming nodig.
 • Tussen thuiszorg en verpleeghuis ligt een flink gat, dat opgevuld moet worden met passende voorzieningen.

Jongeren

 • De gemeente heeft een belangrijk aandeel in de jeugdzorg.
 • Grote aandacht moet worden besteed aan vroegsignalering, opvoeding en zorg. Een goede preventie, zoals ondersteuning bij de opvoeding van ouders, kan de druk op de jeugdzorg verkleinen.
 • Om te voorkomen, dat jongeren tussen wal en schip vallen is een integrale aanpak (samenwerking van de betrokken organisaties) van essentieel belang. De beschikbaarheid van goede zorg staat onder druk. (Wachtlijsten) De InwonersPartij vindt daarom transparantere intake- en plaatsingsprocedures van belang.
 • Wij vinden dat bij gezinsproblemen de zorg voor kinderen altijd voorop moet staan.
 • Voor jonge kinderen zijn er voldoende voorzieningen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • Lelystad beschikt over accommodaties voor vrije tijd en voorzieningen voor de jeugd zoals Underground, sportvoorzieningen en de Kubus.
 • Vanuit de oudere jeugd is er vraag naar aanvulling in de vorm van jeugdhonken, speciale evenementen en meer variatie in het aanbod. Wij willen dat door de gemeente geïnventariseerd wordt wat de meer concrete wensen van de oudere jeugd zijn en aan welke wensen kan worden tegemoetgekomen. Jongeren met een beperking mogen hierbij niet worden vergeten.
 • Gezondheid van de jeugd is van enorm belang. Actieve voorlichtingscampagnes over het gebruik van alcohol, drugs en overgewicht moeten daarbij een prominente plaats innemen.
 • Taalachterstanden bij jonge kinderen moeten zo vroeg mogelijk worden weggewerkt, bij voorkeur op peuterspeelzalen en kinderopvang (VVE).
 • Wij vinden stimuleren en creëren van stageplaatsen van groot belang. Wij willen dat de gemeente werkgevers stimuleert om Lelystadse jongeren aan te nemen.
 • Zinloos geweld en pesten moeten voortdurend aandacht krijgen.
 • De InwonersPartij wil bij de jeugdzorg ook aandacht voor radicalisering.

Terug naar bovenKunst, cultuur en sport

Kunst en cultuur

 • Wij vinden kunst en cultuur belangrijk voor Lelystad. Kunst en Cultuur dragen niet alleen bij aan ontwikkeling en welbevinden van mensen, maar hebben ook effect op het vestigingsklimaat voor zowel inwoners als bedrijven.
 • Wij vinden het belangrijk dat de culturele instellingen, inclusief poppodium Underground, FlevoMeer bibliotheek, de Kubus en het Agoratheater nauw met elkaar samenwerken.
 • Een bioscoopfaciliteit in het Stadshart is nodig.
 • Wij houden onze kunst- en cultuurvoorzieningen zoveel mogelijk in stand, maar bij een terugtrekkende overheid zal men steeds meer moeten toegroeien naar het “op eigen benen staan”.
 • De InwonersPartij wil verdere bezuinigingen op de culturele instellingen voorkomen.
 • Om te kunnen bepalen of de SGL als monument kan worden behouden, willen wij de mogelijkheden en onmogelijkheden eerst inventariseren.
 • De InwonersPartij wil nieuwe en bestaande initiatieven ondersteunen zoals LelystArt, de Nationale Oldtimerdag, Bataviahaven-dagen, kofferbakmarkten, Lichtjesparade etc.
 • Wij staan voor een duidelijk subsidiebeleid.

Sport

 • Sport is belangrijk voor de bewoners van Lelystad. De InwonersPartij wil dat sporten voor iedereen toegankelijk is.
 • Sporten, met inbegrip van zwemlessen, vinden wij een verantwoordelijkheid van de ouders. Voor mensen die sport- of zwemlessen niet zelf kunnen betalen, bestaan financiële regelingen, zoals het Jeugdsportfonds Lelystad.
 • Sportbeoefening in de wijken zien wij als een belangrijke taak voor het Sportbedrijf.
 • Lelystad verdient nog steeds een buitenbad.

Terug naar bovenOpenbare orde en veiligheid

Veiligheid

 • Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de stad en de eigen woning.
 • Veiligheid is niet alleen een statistisch gegeven van aantal inbraken, aangiftes van seksuele intimidatie, het aantal keren dat de brandweer uitrukt, etc.
 • Veiligheid is ook persoonlijke beleving en maakt een belangrijk deel uit van ons woonplezier.
 • Overlast kan overal optreden. In de directe woonomgeving, op scholen en in winkelgebieden. Individuen en groepen die zich hufterig gedragen laten zich moeilijk afschrikken. Met name vrouwen en ouderen voelen zich ´s avonds vaak niet veilig.
 • De gemeente vervult een belangrijke rol bij de veiligheid in de openbare ruimte.
 • Wij menen dat er behoefte is aan een Integrale benadering van de sociale en fysieke veiligheid.
 • Mensenhandel moet worden aangepakt.
 • Er is steeds meer aandacht voor een veilige woonomgeving. Daarom zie je in de woonwijken steeds vaker bewonersinitiatieven zich ontwikkelen om de veiligheidsbeleving te vergroten zoals wijkpreventieteams.
 • De InwonersPartij wil dat de gemeente burgerinitiatieven zoals wijkpreventieteams, en WhatsApp Alert groepen steunt.
 • Voor bestrijding van huftergedrag is meer zichtbare aanwezigheid van politie gewenst.
 • De InwonersPartij is tegen uitbreiding van het aantal coffeeshops.
 • De politie moet op straat zichtbaar zijn. Wijkagenten zijn de oren en ogen in de wijk.
 • Wij zijn voorstander van cameratoezicht, het scannen van kentekens en preventief fouilleren op die plaatsen, waar de veiligheid van de inwoners in het geding is.

Hulpdiensten

 • Wij vinden dat politie, brandweer en ambulance 24 uur per dag telefonisch (via een meldpunt) bereikbaar moeten zijn.

Nieuwkomers

 • Terreurdreiging en de toestroom van migranten roepen nieuwe veiligheidsvragen op. In eerste instantie is dat een zaak voor de nationale overheid, maar er ligt ook een taak voor gemeenten en hun inwoners.
 • Wij vinden dat opvang moet plaatsvinden binnen de mogelijkheden van de beschikbaarheid van wonen, werken en inkomen, die onze stad heeft.
 • De gemeente moet daarbij proactief ondersteuning bieden, gericht op snelle integratie.
 • De InwonersPartij wil geen collectieve huisvesting door het COA. (Geen AZC).

Terug naar bovenFinanciën, belastingen en tarieven

Financiën

 • De economische krimp en alle noodzakelijke bezuinigingen die hieraan verbonden waren hebben ertoe geleid dat heel voorzichtig met onze financiën moest worden omgegaan. Er moest fors worden bezuinigd. In de afgelopen periode hebben wij “de bodem” bereikt, maar toch ook de lastenverzwaring tot een minimum kunnen beperken.
 • De InwonersPartij is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is. Belastinggeld wordt verdiend door onze inwoners en ondernemers.
 • Wij willen zorgvuldig omgaan met belastinggeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken we of het niet met bestaande middelen kan.
 • Bij noodzakelijke bezuinigingen is voor de InwonersPartij geen enkele uitgavenposten op voorhand van bezuiniging uitgesloten.
 • Zowel in de kadernota als in de begroting moet voldoende en duidelijke informatie worden opgenomen, zodat de gemeenteraad de afwegingen van het college kan volgen en zonodig andere keuzes kan maken.
 • Wij willen alle omvangrijke financiële risico’s, zoals de voorziene afbouw van de ICLgelden, scherp in beeld hebben en deze voortdurend bewaken*.
 • De InwonersPartij wil de mogelijkheid van instellen van een subsidieplafond onderzoeken.

*ICL-gelden zijn een bijdrage van het rijk in de kosten van onderhoud van de stad. (ICL staat voor: Interdepartementale Commissie Lelystad).

Gemeentelijke belastingen en tarieven

 • De InwonersPartij wil dat inwoners zo min mogelijk lokale belastingen moeten betalen, om de koopkracht van de inwoners niet aan te tasten. Wij accepteren belasting- en tariefverhogingen dan ook alleen als het echt niet anders kan.
 • Wij kijken naar het gemeentelijke huishoudboekje net zoals iedere inwoner naar zijn of haar eigen huishoudboekje kijkt. De wensen zijn altijd groter dan de mogelijkheden. De InwonersPartij wil (zo veel mogelijk) voorkomen dat de gemeente de belastingen verhoogt.
 • Daarom willen wij dat de gemeente haar huishoudboekje kloppend maakt door zich zo veel mogelijk in haar taken te beperken. Wij willen steeds opnieuw bekijken of wat we als gemeente doen nog wel zinvol en noodzakelijk is. Het voeren van een kerntakendiscussie sluiten wij niet uit*.
 • De InwonersPartij wil zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. De totale opbrengst van de tarieven voor gemeentelijke diensten mag niet hoger zijn dan de totale kosten voor die diensten. De manier waarop die kosten worden
  berekend moet transparant zijn.
 • De InwonersPartij wil dat de gemeente de lokale belastingen niet met meer dan de inflatie verhoogt.
 • De InwonersPartij wil de belasting op eigen woningbezit (OZB) met niet meer dan het inflatiepercentage verhogen.
 • De gemeente heeft veel gebouwen die intensiever benut zouden kunnen worden. Wij zijn voorstander van multifunctioneel gebruik van deze gebouwen. Wij willen dat instellingen die geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden gesubsidieerd zo veel mogelijk worden gehuisvest in het vastgoed van de gemeente (stadhuis, kantoren, onderwijsgebouwen).
 • De InwonersPartij ziet toe op realistische, transparante grondexploitaties.

*Een kerntakendiscussie gaat over onderzoeken en besluiten over welke taken de gemeente niet meer zal
uitvoeren, om kosten te besparen.

Terug naar boven


© Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit programma mag zonder toestemming van InwonersPartij Lelystad worden opgeslagen, gekopieerd, opnieuw verspreid, gepubliceerd of gewijzigd.
Onze campagne wordt betaald uit twee bronnen, namelijk contributie van de leden en een bijdrage in de campagnekas van de verkiesbare kandidaten. Wij nemen geen geld aan van bedrijven, dit vinden wij niet integer.

Categorieën

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten