Geen wettelijke basis, toch doen. Maar nu onder druk van een hogere overheid, onze eigen provincie Flevoland.

  • Het kabinet heeft de wettelijke voorrangsregeling voor vergunninghouders, als het gaat om het toewijzen van woningen, al lang ingetrokken.
  • Als het gaat om het toewijzen van een woning, in met name het kader van de gezinshereniging, is het uitvoering geven aan deze taakstelling voor Lelystad een onmogelijke opgave zonder anderen tekort te doen.

Bij het uitvoeren en handhaven van de taakstelling vergunninghouders hebben wij geen goed woord over voor de huidige rol van de provincie. Zij weet als geen ander dat de opgedragen taakstelling gewoon niet haalbaar is zonder andere woningzoekenden in onze stad te passeren en dus tekort te doen. Men gaat zelfs zover dat ons college onder druk wordt gezet. Een college dat er is voor alle inwoners van Lelystad en gelijkheid in behandeling, ook als het gaat om woningtoewijzing door tussenkomst van Centrada. De provincie zou richting den Haag, het Rijk, moeten ageren in plaats van bij het toewijzen van woningen ‘discriminerende’ eisen te stellen. Zeker in onze situatie van een nog lang niet gemiddelde stad en een nog steeds onevenwichtige bevolkingssamenstelling met een droevige onbalans in het sociaal domein.

Niet anders dan in Lelystad wordt ook o.a. in Dronten geconstateerd dat veel gemeenten niet voldoen of niet kunnen voldoen aan de taakstelling van het Rijk om statushouders te huisvesten.

Wanneer de provincie Flevoland ‘ingrijpt’ en de extra kosten daadwerkelijk op de gemeente Lelystad gaat verhalen moeten we, gelet op onze armlastige financiële situatie*, vanwege door het Rijk overgedragen zorgtaken en het ontvangen van minder rijksgeld, dan maar in lage maandelijkse termijnen een betalingsregeling zien te treffen. 

Dit omdat wij principieel een ongelijkheid in toewijzing van woningen willen voorkomen. 

*NB: Moesten reeds ca € 50.000.000,- bezuinigen en nu in 2020 weer ca € 10.000.000,-. En het eind is nog niet in zicht!!

Fractievoorzitter InwonersPartij