Tijdens de raadsbijeenkomst van dinsdag 19 november hebben wij als InwonersPartij nogmaals benadrukt dat al een aantal jaren uitspraken worden gedaan als: “Bezuinigen tot op het bot; De bodem bereikt; Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt; Geen of nauwelijks mogelijkheden voor vernieuwingen en Zorgen en zorgelijke ontwikkelingen.” Dit alles in relatie tot de financiële mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van onze gemeente. 

Niks nieuws onder de zon zou je kunnen zeggen, want deze programmabegroting voor de periode 2020-2023 is er ook weer een van het noodzakelijk bezuinigen.

Niks nieuws? Was het maar waar. Het ‘pijn’ doen hebben we behoorlijk uit kunnen stellen. Nu ontkomen wij daar echter niet meer aan. Want ditmaal moeten we zelfs voor ca € 4 miljoen aanspraak maken op het weerstandsvermogen (reserve) om onze inwoners, organisaties/instellingen niet nog meer pijn te doen.

Feitelijk zouden we dus nog eens ca 4 miljoen extra moeten bezuinigen maar doen dit niet, dit terwijl er voldoende -financiële- aanleiding voor is.

Wij hebben dan ook moeite met partijen die nu al een ‘voorschotje ’willen nemen op de  nabije toekomst door uitspraken te doen waarbij wordt gesteld dat ‘allerlei bezuinigingen zo snel mogelijk weer teruggedraaid dienen te worden. In relatie tot de realiteit van dit moment, vinden wij dit soort uitspraken voorbarig en zelfs ongewenst!

Bij het voorgesteld besluit nummer 59 om meer samenwerking/samenvoeging Kubus/Bibliotheek/Corneel/Agora benadrukten wij  dat voor de InwonersPartij dit onderzoek van wezenlijk belang is als het gaat om onze opstelling voor de toekomst ten aanzien van betrokken organisaties en instellingen. 

Dat betekent dat alles uit de kast moet worden gehaald om te komen tot samenwerking en samenvoeging op alle terreinen. Dit omdat wij vinden dat de kentering, als het gaat om subsidieverstrekkingen, in ieder geval nog ruim in de huidige collegeperiode en dus onder verantwoordelijkheid van dit college, plaats dient te vinden. 

Om die reden vroegen wij het college om een toezegging op dit vlak. Deze kregen wij en zullen e.e.a. dan ook kritisch volgen.

Ook maakten wij een statement als het gaat om subsidieverstrekkingen in het algemeen. Wij benadrukten nog eens dat de InwonersPartij van dit college verwacht dat ook deze subsidiestromen kritisch onder de loep genomen worden. Dit omdat wij  de indruk hebben dat er hier en daar sprake is van een ‘automatisme’ in verstrekkingen en er door organisaties en instellingen vanuit de subsidies ook ongevraagd invulling wordt gegeven aan niet afgesproken werkzaamheden en/of niet wettelijke gemeentelijke taken. 

Ook hier kregen wij een toezegging van het college.

Fractie InwonersPartij

Luc Baaten