Tijdens de laatstgehouden raadsbijeenkomst op 4 december heeft de InwonersPartij, tav de vestiging van het tankstation Tango op de huidige locatie van de wasserette Stationsweg 51 omgeving onderdoorgang bij Kwik-Fit in het stadscentrum, o.a. het navolgende ingebracht:

…….. De InwonersPartij is niet blij.

Feitelijk een hamerstuk als het gaat om het kennis laten nemen van de raad mbt de verleende omgevingsvergunning voor Tango, Stationsweg 51.

Maar voor ons als InwonersPartij is dat te gemakkelijk.

Inhoudelijk mogen wij als fractie en raad namelijk, op de zijlijn, kennis nemen van het gegeven dat: ‘na onderzoek de aanvraag in overeenstemming blijkt te zijn met de geldende wet- en regelgeving, zodat er geen weigeringsgrond bestaat voor de omgevingsvergunning’.

Juridisch klopt dat misschien voorzitter, maar onbegrijpelijk, want wat is dan de waarde van in dit geval de op 3-7-2008 vastgestelde en voor zover wij konden nagaan nog steeds van kracht zijnde ‘Beleidsnota tankstations Lelystad’, waarin allerlei zaken zijn opgenomen om de stadsontwikkeling niet te verstoren?

En waarom hebben wij dan zoveel  moeite gedaan om het oude tankstation van v. Olst uit dat gebied te krijgen? Ik citeer: “De reden van deze verplaatsing is de stadsvernieuwing die de gemeente in het centrumgebied doorvoert”.

Nou voorzitter, terwijl wordt aangegeven het centrumgebied te willen mijden, zoeken we in dit geval juist ons stadsontwikkelingsgebied op.

Wij constateren als InwonersPartij voorzitter dat ten aanzien van het realiseren van het gewenste beleid, vastgesteld in 2008 tav tankstations in Lelystad, blijkbaar geen vervolgacties zijn uitgevoerd als het gaat om de aanpassing van het wettelijk ruimtelijk ordeningsinstrumentarium.  

Wij zijn dan ook van mening dat het vertrouwen in de organisatie hiermee erg op de proef wordt gesteld.

Op juridische gronden moeten!! wij dit voorstel blijkbaar accepteren maar het ligt ons bijzonder zwaar op de maag en wij nemen het de onderneming, die het tankstation Tango  gaat exploiteren, zeer kwalijk dat zij handig gebruik gaat maken van deze onbedoelde situatie in ons stadsontwikkelingsgebied dit ondanks de onderkende risico’s.

….. Wij doen een moreel beroep op de exploitant van Tango om af te zien van dit plan. En wel door hem te wijzen op het feit dat hij gebruikmaakt van een onbedoelde situatie. En het gegeven dat hij verder voorbijgaat aan de risico’s die niet alleen door ons als InwonersPartij en anderen maar ook door de brandweer Flevoland worden aangegeven als het gaat om een goede ruimtelijke inrichting van de drukke centrumstrook en het stationsgebied. De factoren die risico’s met zich meebrengen en worden onderkend zijn o.a. de navolgende:

  • Het beoogde tankstation in relatie tot het tracé waarop vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
  • Het evenemententerrein Balkon Noord  en de risicovolle bevoorradingsmomenten van het tankstation.
  • Vanwege bepaalde risico’s de beperking van  de overige ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied.

. En de druk vwb het aantal klanten op het omliggende wegennet. In combinatie met incidenten, bij een terugslag op de Stationsweg, zal dit leiden tot bereikbaarheidsproblemen voor het omliggende gebied.

……. De exploitant maakt gebruik van een onbedoelde mogelijkheid op basis van de wet- en regelgeving. Wij hopen dat hij zich dit realiseert en vanwege het maatschappelijk belang zijn verantwoordelijkheid alsnog neemt en geen gebruikmaakt van dit hiaat in onze gebiedsontwikkeling.

Of denkt de toekomstige exploitant zich bij een calamiteit of incident, terwijl hij de risico’s kent en dus bewust de risico’s accepteert, zich met een simpele verzekering in te kunnen dekken? ……….

Tot zover de gedane uitspraken tijdens de raadsbijeenkomst.

OPMERKINGEN: Juridisch kunnen wij dus geen kant op. De morele oproep richting exploitant blijft wat de InwonersPartij betreft overeind. En het college heeft toegezegd in ieder geval de huidige ‘Beleidsnota tankstations Lelystad uit 2008’ uiterlijk in de herfst van 2019 in heroverweging te nemen.