Van 15 juli tot 25 augustus breekt voor de raad weer het zomerreces aan. Dat er in deze periode niet vergaderd wordt wil niet zeggen dat wij als fractie ons niet met politiek bezighouden.

Op onze nieuwspagina heeft u de afgelopen periode kennis kunnen nemen van onderwerpen waar wij ons mee bezighielden en/of gaan bezighouden. Gedurende dit reces, zoals aangegeven een periode zonder vergaderen, bereiden wij ons voor op hetgeen op ons afkomt. En dat zijn ‘pittige’ zaken, zoals:

 • Het Excellent Wonen;
 • Ons ziekenhuis;
 • De bouw van Porteum, de nieuwe Campus (SVOL);
 • De asbestleningen;
 • Het Stadscentrum met o.a. de bioscoop en het realiseren van woningen;
 • De overlast m.b.t. kamerverhuur;
 • Lelystad Next Level;
 • De nieuwe omgevingswet;
 • Gelijk speelveld parkeren;
 • De situatie rondom het geen voorrang verlenen van woonruimte aan statushouders;
 • De klimaatmaatregelingen;
 • Het vliegveld;
 • Etc., etc..

Allemaal zaken die onze aandacht vragen. Maar de belangrijkste opgave wordt het om het geheel financieel (nog) mogelijk te maken. Richting onze Programmabegroting in november hebben wij te maken met enorme bezuinigingen. En wel bezuinigingen die enorm pijn zullen gaan doen.

Financieel staan de seinen op rood en om niet weer een ‘Artikel 12 gemeente’ te worden, zoals in de 80er jaren, moet er financieel ingegrepen worden. 

Wij spraken al uit dat ja maar, hoezo en dat kun je niet maken geen opties zijn. We kunnen niet ‘wegkijken’ en/of halve maatregelen nemen met een structureel tekort van zeker € 7.000.000,- per jaar.

Er is geen thema of domein dat niet tegen het licht gehouden zal worden. Of het nu gaat om bijvoorbeeld de energietransitie en duurzaamheid, het stadshart, het sociaal domein, verkeer en vervoer, kunst en cultuur dan wel subsidieverstrekkingen. 

De komende periode vraagt krachtig ingrijpen van ons bestuur en deze raad en vooral moed en lef om keuzes te maken en aan de stad de boodschap over te brengen.

Laten wij ondanks alles in ieder geval proberen te genieten van deze zomerperiode. 

Fractie InwonersPartij