Citaten vanuit het college bij deze begroting …. ‘Een relatief stabiele begroting’ en …..’de mogelijkheden om te kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen zijn helaas maar heel beperkt’.

Wij gaven al eerder aan dat vwb bezuinigingen ‘de bodem bereikt is’. Dat er in 2016 geen nieuwe bezuinigingen nodig lijken te zijn is prettig, maar dat de begroting geen ruimte laat voor nieuwe investeringen en/of bezuinigingen uit het verleden te repareren geeft, wat de InwonersPartij betreft, aan dat we juist niet ruimer (Flevopost), maar krap in ons jasje zitten. Bovendien zijn er vele onzekerheden en bestaat er een groot risico dat er weer moet worden bezuinigd. Eén ding lijkt ons daarbij zeker, wanneer bezuinigd moet worden dan zal e.e.a. ten koste gaan van belangrijke voorzieningen en mogelijk zelfs basisvoorzieningen.

Een aantal zaken die,naar onze mening, direct betrekking hebben op onze financiële mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, o.a.:

  • Kortingen op het gemeentefonds.
  • Het transformatieproces. Dit loopt, maar op financieel gebied nog veel onduidelijk. In de begroting zijn ook de financiële risico’s benoemd, deze zijn met name bij de zorgtaken in het sociaal domein duidelijk aanwezig.

Het college benoemt de dreigende ‘tweedeling tussen mensen’ in onze stad. Tot voor kort werd dit, naar onze mening, nog nooit op zo’n duidelijke wijze door bestuurders in Lelystad uitgesproken. Wij zijn blij met het benoemen van deze realiteit maar er zal ook beleid op moeten worden afgestemd. Daarnaast gaat voor ons de gesignaleerde tweedeling echter nog verder dan die het college benoemt. De InwonersPartij en andere lokale partijen spraken bij de Kadernota juist ook over een dreigende ‘onbalans’ als het gaat om de bevolkingssamenstelling en de daaraan gekoppelde sociaal maatschappelijke en financiële draagkracht. Ook hier moet aandacht voor zijn.

Wij constateerden al dat onze financiële mogelijkheden zeer beperkt zijn. Wij vrezen dan ook voor de gevolgen van de diverse PM posten in deze begroting en de gevolgen van nog door het Rijk te nemen besluiten. Uiteindelijk zul je hier toch geld voor vrij moeten maken en die ruimte is er niet meer. Een uitdaging voor het college en de stad.

Voorgestelde begrotingsvoorstellen:
*Wij denken een enkele motie of amendement te steunen, inhoudelijk komen de hoofd-indieners daarop terug. Daarbij gaat het om:….. *Als het gaat om het uitvoering geven aan de wettelijke taken mbt dierenwelzijn, dan zien wij dat als een minimale verplichting. Feitelijk zouden we ook nog wenselijke zaken willen uitvoeren. Helaas heeft onze fractie nu, in deze begroting, daar geen ruimte voor kunnen vinden.

Wij kunnen ons vinden in de onderzoeksopdrachten waarbij de opmerking dat het de InwonersPartij verheugt te kunnen constateren dat het huidige kwijtscheldingsbeleid wordt bezien. Wij hebben daar ook in vorige bestuursperioden regelmatig aandacht voor gevraagd, en zie….. !

Tot slot Lelystad is een fijne stad om te wonen. Ook wij als InwonersPartij geloven in Lelystad en zijn bereid om samen te blijven werken aan de verdere ontwikkeling van deze stad om de inwoners en Lelystad een mooie toekomst te geven.

Fractievoorzitter InwonersPartij
Luc Baaten