Nieuws

Tankstation Stationsweg 51

Tijdens de laatstgehouden raadsbijeenkomst op 4 december heeft de InwonersPartij, tav de vestiging van het tankstation Tango op de huidige locatie van de wasserette Stationsweg 51 omgeving onderdoorgang bij Kwik-Fit in het stadscentrum, o.a. het navolgende ingebracht:

…….. De InwonersPartij is niet blij.

Feitelijk een hamerstuk als het gaat om het kennis laten nemen van de raad mbt de verleende omgevingsvergunning voor Tango, Stationsweg 51.

Maar voor ons als InwonersPartij is dat te gemakkelijk.

Inhoudelijk mogen wij als fractie en raad namelijk, op de zijlijn, kennis nemen van het gegeven dat: ‘na onderzoek de aanvraag in overeenstemming blijkt te zijn met de geldende wet- en regelgeving, zodat er geen weigeringsgrond bestaat voor de omgevingsvergunning’.

Juridisch klopt dat misschien voorzitter, maar onbegrijpelijk, want wat is dan de waarde van in dit geval de op 3-7-2008 vastgestelde en voor zover wij konden nagaan nog steeds van kracht zijnde ‘Beleidsnota tankstations Lelystad’, waarin allerlei zaken zijn opgenomen om de stadsontwikkeling niet te verstoren?

En waarom hebben wij dan zoveel  moeite gedaan om het oude tankstation van v. Olst uit dat gebied te krijgen? Ik citeer: “De reden van deze verplaatsing is de stadsvernieuwing die de gemeente in het centrumgebied doorvoert”.

Nou voorzitter, terwijl wordt aangegeven het centrumgebied te willen mijden, zoeken we in dit geval juist ons stadsontwikkelingsgebied op.

Wij constateren als InwonersPartij voorzitter dat ten aanzien van het realiseren van het gewenste beleid, vastgesteld in 2008 tav tankstations in Lelystad, blijkbaar geen vervolgacties zijn uitgevoerd als het gaat om de aanpassing van het wettelijk ruimtelijk ordeningsinstrumentarium.  

Wij zijn dan ook van mening dat het vertrouwen in de organisatie hiermee erg op de proef wordt gesteld.

Op juridische gronden moeten!! wij dit voorstel blijkbaar accepteren maar het ligt ons bijzonder zwaar op de maag en wij nemen het de onderneming, die het tankstation Tango  gaat exploiteren, zeer kwalijk dat zij handig gebruik gaat maken van deze onbedoelde situatie in ons stadsontwikkelingsgebied dit ondanks de onderkende risico’s.

….. Wij doen een moreel beroep op de exploitant van Tango om af te zien van dit plan. En wel door hem te wijzen op het feit dat hij gebruikmaakt van een onbedoelde situatie. En het gegeven dat hij verder voorbijgaat aan de risico’s die niet alleen door ons als InwonersPartij en anderen maar ook door de brandweer Flevoland worden aangegeven als het gaat om een goede ruimtelijke inrichting van de drukke centrumstrook en het stationsgebied. De factoren die risico’s met zich meebrengen en worden onderkend zijn o.a. de navolgende:

 • Het beoogde tankstation in relatie tot het tracé waarop vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
 • Het evenemententerrein Balkon Noord  en de risicovolle bevoorradingsmomenten van het tankstation.
 • Vanwege bepaalde risico’s de beperking van  de overige ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied.

. En de druk vwb het aantal klanten op het omliggende wegennet. In combinatie met incidenten, bij een terugslag op de Stationsweg, zal dit leiden tot bereikbaarheidsproblemen voor het omliggende gebied.

……. De exploitant maakt gebruik van een onbedoelde mogelijkheid op basis van de wet- en regelgeving. Wij hopen dat hij zich dit realiseert en vanwege het maatschappelijk belang zijn verantwoordelijkheid alsnog neemt en geen gebruikmaakt van dit hiaat in onze gebiedsontwikkeling.

Of denkt de toekomstige exploitant zich bij een calamiteit of incident, terwijl hij de risico’s kent en dus bewust de risico’s accepteert, zich met een simpele verzekering in te kunnen dekken? ……….

Tot zover de gedane uitspraken tijdens de raadsbijeenkomst.

OPMERKINGEN: Juridisch kunnen wij dus geen kant op. De morele oproep richting exploitant blijft wat de InwonersPartij betreft overeind. En het college heeft toegezegd in ieder geval de huidige ‘Beleidsnota tankstations Lelystad uit 2008’ uiterlijk in de herfst van 2019 in heroverweging te nemen.

Read More

Programmabegroting en meerjarenraming

Afgelopen dinsdag hebben de fracties hun beschouwingen gehouden. Onderstaand een paar zaken uit onze bijdrage.

Algemeen:

De begroting omvat ca € 254,5 miljoen waarvan ca € 110 miljoen aan lasten binnen het sociaal domein. En posten waar ALLE inwoners van Lelystad mee te maken hebben ca € 104 miljoen. Wij zien dit als een onbalans.

 • Wij  verwachten van het college dan ook, mede gelet op de reeds genomen preventieve maatregelen en ook nu weer grote financiële inspanningen, zichtbare resultaten in de komende periode binnen met name het sociaal domein.

Huisvesting:

Specifiek aandacht blijven wij vragen voor:

 • Het structureel en intensief blijven controleren om een markt van ‘huisjesmelkers’ te voorkomen;
 • Wanneer illegale huur en verhuur wordt geconstateerd geen alternatieve huisvesting/woonruimte wordt geboden.
 • Terughoudend wordt opgetreden met vergunningverlening aan huizenbezitters  om gezinswoningen om te mogen bouwen voor kamerverhuur.

Migratie:

Uit eigen beweging voerde de Nationale Ombudsman een onderzoek uit met betrekking tot inburgering.

Dit ‘ik vind het‘ stuk, zoals wij dat willen noemen, doet naar onze mening afbreuk aan de inspanningen die in Lelystad al worden gepleegd. Daar waar de ombudsman het noodzakelijk acht dat de overheid een aantal door hem, opgesomde uitgangspunten centraal stelt in haar handelen, kunnen en willen wij als fractie InwonersPartij dat samen met het college van B&W en deze Raad zelf wel beoordelen.

Gesubsidieerde instellingen

 • Te lezen valt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen veel moeite hebben om de reeks taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren.

Maar waar de pijn dan werkelijk zou komen te zitten kunnen wij nergens lezen. * Want waar ligt dan die kritische grens van de bedrijfsvoering?

 • Welke maatschappelijke output loopt dan gevaar?
 • Hoe ernstig zou een beperking van activiteiten dan wel zijn?
 • Waar zouden die tegenvallers dan uit kunnen bestaan?

Zomaar een opsomming van een aantal onbeantwoorde vragen waar wij graag antwoord op zouden willen hebben van het college.

 • Wij hebben het idee dat er steeds meer ‘een grijs gebied’ wordt opgezocht door de grote gesubsidieerde instellingen. Wat door ondernemers in de stad gedaan kan worden, daar moeten gesubsidieerde instellingen volgens de InwonersPartij bij wegblijven.

Zo is het publiek belang bij bijvoorbeeld het Sportbedrijf Lelystad ‘Beheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse sportstimuleringsactiviteiten’.

Maar toch zien we een gigantische verbouwing, met bij de gemeente geleend geld bij de Koploper, om verhuur mogelijk te kunnen maken voor een ongebruikelijke periode in de zakenwereld van 15 jaren in de fitness- en fysiotherapiesfeer. Dit is feitelijk toch gezondheidszorg waar diverse ondernemers ook al actief in zijn? Wij zien dit dan ook als het niet voldoen aan de eerder genoemde doelstelling van het Sportbedrijf. Wij vinden namelijk nergens verhuur aan gezondheidscentra als doelstelling terug.

Wij hadden het in het begin over ‘grijs gebied’.  Welnu de InwonersPartij zal in de komende periode de gesubsidieerde instellingen zeer kritisch blijven volgen en het college telkenmale bevragen wanneer wij daar aanleiding toe te zien.

 • Voor nu de vraag of het college deze situatie met en bij de Koploper aan ons als fractie en raad op korte termijn zou willen verduidelijken en ook een toets op de andere gesubsidieerde instellingen wil uitvoeren.

 

Read More

Voorrangspositie statushouders

Wij hebben tijdens de raadsvergadering van 6 november 2018 samen met de mede-indieners VVD, PVV, Leefbaar Lelystad, Forum voor de Ouderen, Lelystads Belang en Lokaal Lelystad een motie ingediend inzake de voorrangspositie van asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Door een wetswijziging zijn gemeenten niet meer verplicht automatisch voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Door de toepassing van deze nieuwe wetgeving wordt deze ongelijkheid in behandeling tenietgedaan. Wij hebben het college dan ook opgedragen niet meer automatisch voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

De voorrangspositie valt niet uit te leggen aan inwoners van Lelystad die in bepaalde gevallen, vanuit een niet gewenste woonpositie, langdurig wachten op de toewijzing van een sociale huurwoning. De voorkeursbehandeling van de statushouders leidt tot onvrede bij andere woningzoekenden.

Deze ongelijkheid in behandeling valt voor ons en de mede-indieners niet te rechtvaardigen. Vandaar dat wij deze motie ingediend hebben en het college opgedragen hebben niet meer automatisch voorrang te verlenen aan statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Wij zijn zeer blij dat deze motie tijdens de raadsvergadering van 6 november 2018 aangenomen is.

Fractie InwonersPartij

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten