Nieuws

Groei naar ‘politieke volwassenheid’ van de InwonersPartij

Tijdens de Algemene LedenVergadering besteedde het bestuur aandacht aan de periode van 2001 – het heden – en vooral de toekomst. In vervolg hierop het onderstaande vanuit de fractie.

Vanaf de oprichting hebben bestuur, raadsleden en leden van de InwonersPartij altijd gestreefd naar een ‘politieke volwassenheid’. Dat wil zeggen een groei van (recalcitrante) oppositiepartij naar bestuurderspartij. Deze periode kenmerkt(e) zich, net als bij een gezin, met ups en downs. Oftewel het ‘(op-)groeien’ gaat ook in de politiek gepaard met vallen en opstaan.

Zo’n periode vraagt van eenieder andere vaardigheden, je moet meegroeien. Net zo meegroeien als ouders te maken krijgen met pubers. Ook betekent dat het kunnen en willen loslaten en afstand nemen. Geen afscheid nemen, maar vrijheid geven, vrijheid die gebaseerd is op de waarden en normen die je vanaf het begin hebt meegegeven. En accepteren dat niet alles gaat zoals je dat zelf mogelijk zou doen. Maar wel trots zijn dat je kind/partij, zich staande houdt onder omstandigheden waar, helaas, velen dit niet lukt. Doe je dat niet, dan zul je veel van de mooie momenten van het ‘opgroeien naar volwassenheid’ (gaan) missen. Dus geen domme, rancuneuze of boosaardige reacties.

En ja, dat vraagt o.a. om vertrouwen en de kunst om ‘los te kunnen laten’. Dat is niet gemakkelijk. Je krijgt er wel veel voor terug. Op deze wijze kun je dan ook met trots over je kind/partij praten en volop genieten van al die mooie dingen die je met hem/haar op alle momenten van het opgroeien hebt meegemaakt en nog mee kunt maken. En hoef je later niet te denken…..‘had ik dat maar anders gedaan’.

De komende jaren zal de fractie (en onze wethouder) vanuit de huidige ‘jong volwassen’ situatie de ambities van het bestuur en de leden samen nog meer invulling geven. Dit alles in het belang van onze stad, haar inwoners (jong en oud), ondernemers ,maar zeker ook bezoekers en gebaseerd op opgedane nieuwe ervaringen en wijsheden.

Namens de Fractie InwonersPartij
Luc Baaten

Read More

Programmabegroting november 2015: ‘De bodem is bereikt’

Citaten vanuit het college bij deze begroting …. ‘Een relatief stabiele begroting’ en …..’de mogelijkheden om te kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen zijn helaas maar heel beperkt’.

Wij gaven al eerder aan dat vwb bezuinigingen ‘de bodem bereikt is’. Dat er in 2016 geen nieuwe bezuinigingen nodig lijken te zijn is prettig, maar dat de begroting geen ruimte laat voor nieuwe investeringen en/of bezuinigingen uit het verleden te repareren geeft, wat de InwonersPartij betreft, aan dat we juist niet ruimer (Flevopost), maar krap in ons jasje zitten. Bovendien zijn er vele onzekerheden en bestaat er een groot risico dat er weer moet worden bezuinigd. Eén ding lijkt ons daarbij zeker, wanneer bezuinigd moet worden dan zal e.e.a. ten koste gaan van belangrijke voorzieningen en mogelijk zelfs basisvoorzieningen.

Een aantal zaken die,naar onze mening, direct betrekking hebben op onze financiële mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, o.a.:

  • Kortingen op het gemeentefonds.
  • Het transformatieproces. Dit loopt, maar op financieel gebied nog veel onduidelijk. In de begroting zijn ook de financiële risico’s benoemd, deze zijn met name bij de zorgtaken in het sociaal domein duidelijk aanwezig.

Het college benoemt de dreigende ‘tweedeling tussen mensen’ in onze stad. Tot voor kort werd dit, naar onze mening, nog nooit op zo’n duidelijke wijze door bestuurders in Lelystad uitgesproken. Wij zijn blij met het benoemen van deze realiteit maar er zal ook beleid op moeten worden afgestemd. Daarnaast gaat voor ons de gesignaleerde tweedeling echter nog verder dan die het college benoemt. De InwonersPartij en andere lokale partijen spraken bij de Kadernota juist ook over een dreigende ‘onbalans’ als het gaat om de bevolkingssamenstelling en de daaraan gekoppelde sociaal maatschappelijke en financiële draagkracht. Ook hier moet aandacht voor zijn.

Wij constateerden al dat onze financiële mogelijkheden zeer beperkt zijn. Wij vrezen dan ook voor de gevolgen van de diverse PM posten in deze begroting en de gevolgen van nog door het Rijk te nemen besluiten. Uiteindelijk zul je hier toch geld voor vrij moeten maken en die ruimte is er niet meer. Een uitdaging voor het college en de stad.

Voorgestelde begrotingsvoorstellen:
*Wij denken een enkele motie of amendement te steunen, inhoudelijk komen de hoofd-indieners daarop terug. Daarbij gaat het om:….. *Als het gaat om het uitvoering geven aan de wettelijke taken mbt dierenwelzijn, dan zien wij dat als een minimale verplichting. Feitelijk zouden we ook nog wenselijke zaken willen uitvoeren. Helaas heeft onze fractie nu, in deze begroting, daar geen ruimte voor kunnen vinden.

Wij kunnen ons vinden in de onderzoeksopdrachten waarbij de opmerking dat het de InwonersPartij verheugt te kunnen constateren dat het huidige kwijtscheldingsbeleid wordt bezien. Wij hebben daar ook in vorige bestuursperioden regelmatig aandacht voor gevraagd, en zie….. !

Tot slot Lelystad is een fijne stad om te wonen. Ook wij als InwonersPartij geloven in Lelystad en zijn bereid om samen te blijven werken aan de verdere ontwikkeling van deze stad om de inwoners en Lelystad een mooie toekomst te geven.

Fractievoorzitter InwonersPartij
Luc Baaten

Read More

Aanpassing criteria Transitiefonds Sociaal Domein

Door de raad werd een transitiefonds van € 4,5 miljoen in het leven geroepen om knelpunten op te kunnen vangen. Aangezien in de afgelopen periode bleek dat het gebruik van dit fonds feitelijk geen recht deed aan de bedoeling van de raad, werden dinsdagavond middels een amendement de criteria aangepast. In de afgelopen weken werd door de InwonersPartij samen met de PvdA en VVD in goed overleg de basis gelegd voor deze wijziging.

Voor de aanwending van de laatste 2,5 miljoen euro uit het Transitiefonds gelden uitsluitend de uitgangspunten en bepalingen zoals opgenomen in de navolgende besluitpunten.

1. Het Transitiefonds heeft betrekking op de volgende domeinen of combinaties van domeinen:

  • Decentralisatie Jeugdzorg
  • Decentralisatie AWBZ / nieuwe WMO
  • Decentralisatie werk / Participatiewet
  • Invoering Passend onderwijs

2. Onttrekkingen aan het Transitiefonds zijn bedoeld om met incidenteel geld structurele oplossingen voor knelpunten in de transities te realiseren. De oplossingen realiseren dusdanige innovaties van systemen en/of werkwijzen bij uitvoeringsorganisaties dat in 2018 meer kwalitatief goede ondersteuning wordt geleverd voor minder geld.

3. Besteding van het Transitiefonds wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Het leidt tot structurele oplossingen waardoor gaten in interventies worden opgeheven of dubbele interventies worden voorkomen;
  • Verbetert aantoonbaar de opbrengst voor cliënt/burger/leerling;
  • Is gericht op het snel opschalen en afschalen van hulpverlening en benut de eigen kracht van cliënt/ burger/ leerling;
  • Gaat uit van samenwerkende instanties en gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.

4. De sociale wijkteams/ de jeugd en gezinsteams brengen gekwalificeerde adviezen uit over de aanwending van de middelen uit het Transitiefonds. Het college wordt verzocht voorgaande nader uit te werken en hierbij de regie te voeren, zonder dat aanvraagprocedures worden opgetuigd. Daarbij stelt het college vast of wordt aangesloten bij de bovenstaande besluitpunten.

5. Bij elk afzonderlijk traject zal de organisatie van één van de samenwerkende partijen belast worden met het beheer (ontvangst en betalingen) en de financiële en juridische verantwoordelijkheid voor de geoormerkte middelen.

6. De sociale wijkteams/ de jeugd- en gezinsteams informeren jaarlijks, of tussentijds op uitnodiging van de raad/ college, over de in gang gezette oplossingen van knelpunten/ doorgevoerde innovaties en de effecten van de bereikte doelen/ veranderingen.

7. Onttrekkingen uit het Transitiefonds zijn niet begrensd in tijd en kunnen plaatsvinden zolang het fonds niet is uitgeput. Middelen uit het fonds kunnen alleen ingezet worden als andere voorliggende financiering niet mogelijk is. Middelen moeten niet uitgegeven worden, maar mogen dat beargumenteerd wel.

Toelichting
Met deze besluiten wordt getracht de sociale wijkteams en de jeugd en gezinsteams (de teams) te versterken in hun rol als spin in het web: professionals die onafhankelijk van organisatiebelangen, maar in het belang van de cliënten structurele systeemveranderingen kunnen sturen.

De wijkteams/JG- teams zijn afkomstig uit organisaties, die samenwerken vanuit de 4 domeinen: de jeugdzorg, de AWBZ/de WMO, participatie en onderwijs. Zij vormen collectieve platforms, die dicht bij de inwoners staan, de wijken en de stad in kaart hebben, en de inwoners en elkaars en organisatiemogelijkheden van ondersteuning kennen.

De teams signaleren, bespreken en activeren oplossingen door uitvoerende instanties uit de 4 domeinen in samenspraak met de gemeente. Het wijkteam JG- team is verantwoordelijk voor het signaleren van knelpunten, het doen activeren van innovatie en oplossingen, het rapporteren over de uitvoer en de behaalde effecten en informeert hierover de gemeente.

De teams beschikken door het bovenstaande over sturingsmiddelen, die ingezet kunnen worden voor het stimuleren van de achterliggende uitvoeringsorganisaties. Het kan dus ook gaan om regionaal werkende organisaties en middelen kunnen daarbij wijk-overstijgend (op stedelijk niveau) worden ingezet.

Read More
Categorieën

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten