Nieuws

Aanpassing criteria Transitiefonds Sociaal Domein

Door de raad werd een transitiefonds van € 4,5 miljoen in het leven geroepen om knelpunten op te kunnen vangen. Aangezien in de afgelopen periode bleek dat het gebruik van dit fonds feitelijk geen recht deed aan de bedoeling van de raad, werden dinsdagavond middels een amendement de criteria aangepast. In de afgelopen weken werd door de InwonersPartij samen met de PvdA en VVD in goed overleg de basis gelegd voor deze wijziging.

Voor de aanwending van de laatste 2,5 miljoen euro uit het Transitiefonds gelden uitsluitend de uitgangspunten en bepalingen zoals opgenomen in de navolgende besluitpunten.

1. Het Transitiefonds heeft betrekking op de volgende domeinen of combinaties van domeinen:

 • Decentralisatie Jeugdzorg
 • Decentralisatie AWBZ / nieuwe WMO
 • Decentralisatie werk / Participatiewet
 • Invoering Passend onderwijs

2. Onttrekkingen aan het Transitiefonds zijn bedoeld om met incidenteel geld structurele oplossingen voor knelpunten in de transities te realiseren. De oplossingen realiseren dusdanige innovaties van systemen en/of werkwijzen bij uitvoeringsorganisaties dat in 2018 meer kwalitatief goede ondersteuning wordt geleverd voor minder geld.

3. Besteding van het Transitiefonds wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Het leidt tot structurele oplossingen waardoor gaten in interventies worden opgeheven of dubbele interventies worden voorkomen;
 • Verbetert aantoonbaar de opbrengst voor cliënt/burger/leerling;
 • Is gericht op het snel opschalen en afschalen van hulpverlening en benut de eigen kracht van cliënt/ burger/ leerling;
 • Gaat uit van samenwerkende instanties en gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.

4. De sociale wijkteams/ de jeugd en gezinsteams brengen gekwalificeerde adviezen uit over de aanwending van de middelen uit het Transitiefonds. Het college wordt verzocht voorgaande nader uit te werken en hierbij de regie te voeren, zonder dat aanvraagprocedures worden opgetuigd. Daarbij stelt het college vast of wordt aangesloten bij de bovenstaande besluitpunten.

5. Bij elk afzonderlijk traject zal de organisatie van één van de samenwerkende partijen belast worden met het beheer (ontvangst en betalingen) en de financiële en juridische verantwoordelijkheid voor de geoormerkte middelen.

6. De sociale wijkteams/ de jeugd- en gezinsteams informeren jaarlijks, of tussentijds op uitnodiging van de raad/ college, over de in gang gezette oplossingen van knelpunten/ doorgevoerde innovaties en de effecten van de bereikte doelen/ veranderingen.

7. Onttrekkingen uit het Transitiefonds zijn niet begrensd in tijd en kunnen plaatsvinden zolang het fonds niet is uitgeput. Middelen uit het fonds kunnen alleen ingezet worden als andere voorliggende financiering niet mogelijk is. Middelen moeten niet uitgegeven worden, maar mogen dat beargumenteerd wel.

Toelichting
Met deze besluiten wordt getracht de sociale wijkteams en de jeugd en gezinsteams (de teams) te versterken in hun rol als spin in het web: professionals die onafhankelijk van organisatiebelangen, maar in het belang van de cliënten structurele systeemveranderingen kunnen sturen.

De wijkteams/JG- teams zijn afkomstig uit organisaties, die samenwerken vanuit de 4 domeinen: de jeugdzorg, de AWBZ/de WMO, participatie en onderwijs. Zij vormen collectieve platforms, die dicht bij de inwoners staan, de wijken en de stad in kaart hebben, en de inwoners en elkaars en organisatiemogelijkheden van ondersteuning kennen.

De teams signaleren, bespreken en activeren oplossingen door uitvoerende instanties uit de 4 domeinen in samenspraak met de gemeente. Het wijkteam JG- team is verantwoordelijk voor het signaleren van knelpunten, het doen activeren van innovatie en oplossingen, het rapporteren over de uitvoer en de behaalde effecten en informeert hierover de gemeente.

De teams beschikken door het bovenstaande over sturingsmiddelen, die ingezet kunnen worden voor het stimuleren van de achterliggende uitvoeringsorganisaties. Het kan dus ook gaan om regionaal werkende organisaties en middelen kunnen daarbij wijk-overstijgend (op stedelijk niveau) worden ingezet.

Read More

Inspectie gasleidingen

gasleidingenOp dit moment is de gemeente Lelystad bezig met de inspectie van ca 13.000 gasleidingen. Vanwege deze inspectie bestaat er onrust en onduidelijkheid in de betreffende wijken.

Het ‘Belangen Comité Kamp’ heeft gemeend om een collectief op te richten waarbij zij fungeert als aanspreekpunt richting gemeente. Daarnaast is het ‘Comité’ op zoek gegaan naar de meest voordelige offerte/prijs voor bewoners. Deze inspanning heeft geresulteerd in een voordeel van honderden euro’s per huishouden.

Als vervolg op dit ‘succes’ heeft de voorzitter van het ‘Comité’ (ondergetekende) op donderdag 1 oktober een bewonersavond georganiseerd met als doel om ook andere wijken van Lelystad te informeren hoe een collectief op te richten. De informatie-avond werd door ongeveer 70 bewoners bezocht. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn al de eerste stappen naar een collectief in meerdere wijken ingezet.

Fred Wilcke
Raadslid InwonersPartij Lelystad en tevens
Voorzitter Belangen Comité Kamp

Read More

Vluchtelingen

Integrale tekst uitgesproken op dinsdag 15 september

Voorzitter,

Wij willen geen schijnoplossingen.

Wij verwachten een doordacht en haalbaar plan vanuit het college dat niet alleen recht doet aan humanitaire opvattingen, maar tevens rekening houdt met de sociaal maatschappelijke en financiële situatie van onze stad.

Want voorzitter, het is toch zo dat:

 • Van de iets meer dan 30.000 gezinnen hier in Lelystad meer dan 7.000 gezinnen rond moeten komen van ‘t sociaal minimum (1:5);
 • Dat de vrijstelling van gemeentelijke belastingen in hoog tempo al ver boven de 1 miljoen euro is uitgestegen;
 • Dat ca 61% van onze inwoners gebruikmaakt van 1 of meerdere sociale regelingen;
 • Etc. Etc..

En in juni, voorzitter, konden wij nog lezen dat het Sociaal en Cultureel Planbureau aangaf dat de crisis grote invloed heeft gehad op de leefsituatie van de inwoners van Lelystad. En dat Lelystad voor het eerst slechter scoorde dan in 2004.

Voorzitter,
Een keuze voor opvang mag niet alleen gebaseerd zijn op ‘politieke kleur’ maar op basis van realiteit en dat betekent dat we de maatschappelijke gevolgen voor o.a. onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, de bijstand ed niet mogen onderschatten. Het kunnen nemen van een weloverwogen besluit, waarin effecten voor onze stad en haar inwoners in kaart zijn gebracht, vormt de basis.

De beoogde groep mensen slechts kunnen toevoegen aan de grote groep in de bijstand is niet hetgeen wij nastreven. Als wij mensen willen opvangen kunnen wij hen dan ook, niet alleen op korte termijn onderdak, maar ook voor de lange termijn een toekomstperspectief bieden?

En om dat in beeld te krijgen heb je dus een doordacht plan nodig. Zo’n plan zien wij graag tegemoet.

‘Je moet niet alleen willen, maar het moet ook kunnen’.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten