Tijdens de eerste digitale raadsuitzending op dinsdag 7 april werd er aandacht besteed aan het voorzien in woonvormen als het gaat om Campus-midden (omgeving Grietenij) en Campus-Zuid (omgeving Palazzo). De mogelijke woonvormen en locaties met betrekking tot EU-werkers komen later deze maand aan de beurt. Aangezien alleen amendementen en moties worden besproken onderstaand een aantal standpunten vanuit onze fractie opgenomen.

Campus Midden (Grietenij)
In het gebied politiebureau-Grietenij is het de bedoeling om een nieuwe woonwijk te realiseren in de vorm van appartementen. Het tekort aan sociale huurwoningen en de wachttijd voor een sociale huurwoning worden hiermee aangepakt. Wij staan achter deze ontwikkeling in dit gebied.

Waar wij extra aandacht voor vragen is de ontsluiting richting stad voor met name de voetganger/fietser en brommer van dit nieuwe woongebied. Er zal naar onze mening een praktische oplossing moeten worden gezocht voor het oversteken van de Gordiaandreef vanuit dit nieuwe woongebied richting stad.

Campus Zuid (omgeving Palazzo)
Vinden wij dit de beste locatie voor tijdelijke woningen? Nee, maar ook wij hebben geen andere/betere locatie voor ogen. Het gaat hier om woningen waar huurders een (1) of twee jaar terecht kunnen om daarna naar een andere huur- of koopwoning door te stromen. 

Extra aandacht vragen wij voor de toegezegde controle op leefbaarheid en het voorkomen van overlast en uitstraling. Een goed beheer is dus een vereiste. Als het gaat om het parkeren zien wij een mogelijkheid om een begroeide aardenwal aan te brengen om al die voertuigen zoveel mogelijk aan het direct zicht, vanaf de Larserdreef en Palazzo, te onttrekken.

Het college ziet een tweede periode van 15 jaar van deze verplaatsbare woningen als een optie. Of hier later invulling aan zal/kan worden gegeven is wat ons betreft uitdrukkelijk afhankelijk van de ervaringen die er werden opgedaan zowel in positieve als negatieve zin.

Wij willen geen soort AZC creëren. Daarom houden wij het college en Centrada  aan de toezegging dat eventuele te huisvesten statushouders gefaseerd en maximaal verspreid zullen worden over alle gebouwen.