Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raad diende de InwonersPartij een  ‘MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG’  in mbt het onderwerp  ‘Keuze wijze van inzamelen restafval’.

Wij constateerden dat een eerder besluit van de raad mbt het schaalniveau voor het te leveren “maatwerk” te willen verlagen van wijk- naar buurtniveau momenteel bij de inventarisatie niet tot zijn recht komt. Wij wilden recht doen aan de onderling verschillende gebiedskenmerken en woonsituaties van de buurten binnen de wijken als het gaat om vuilinzameling.

Bij de nu gehanteerde indeling van de stad, werd onvoldoende rekening gehouden met de verscheidenheid aan kenmerken van de verschillende woonbuurten (woningtypen, woningdichtheid, inrichting).

Met onze motie is de basis nu:

    1. voor de interpretatie van de stemming over de twee inzamelingsvarianten, het resultaat van de stemming per woonbuurt leidend te laten zijn en zoveel mogelijk maatwerk voor de inwoners te realiseren;
    2. bij gestapelde woningbouw, de keus van de meerderheid van de betreffende bewoners uit te voeren (voor zover dat binnen de beschikbare ruimte mogelijk is);
    3. voorafgaand aan het geven van leverings- en/of realisatieopdrachten, de resultaten van de stemming per buurt en het daaraan gekoppelde voorstel voor de gekozen inzameling, aan de raad ter vaststelling aan te bieden;
    4. bij toepassing van ondergrondse afvalinzameling, te voorkomen dat afval naast de vulopeningen (moet) worden geplaatst, door te zorgen voor goed functionerende installaties en tijdig legen van volle opvangbakken;
  • te voorkomen dat grof huishoudelijk afval op straat belandt en daarbij te zoeken naar een goede mix van maatregelen, waar het gratis ophalen van grof huishoudelijk afval deel van uitmaakt.

Opmerking: Elk van de wijken/inzamelingsgebieden bevatten buurten die onderling sterk verschillen op het punt van woningtypen, woningdichtheid en inrichting. De door het college gekozen benadering om de wijken voor de variantkeuze niet onder te verdelen op buurtniveau, doet daardoor geen recht en ook niet aan de belangen van de inwoners van de verschillende woonbuurten.  De stemresultaten zijn beschikbaar tot op woningniveau. Deze kunnen daardoor eenvoudig aan de betreffende buurt worden gekoppeld. De verwachting is dat deze verbetering van de interpretatie van de meningpeiling, de acceptatie van de inwoners verstrekt.

Woordvoerder
Simon van Erk