De InwonersPartij benadrukt de pijnlijke financiële ingrepen als gevolg van de vermindering van Rijksgelden en de enorme lastenverzwaring als het gaat om zorgtaken.

Ook deze keer aandacht voor de enorme stijging van uitgaven binnen het sociaal domein.

Aandacht is er ook voor het hoge bedrag dat er nu incidenteel wordt ingezet vanuit het weerstandsvermogen, zo’n 4 miljoen euro. Hiermee worden hoge lasten voor de inwoners voorkomen, maar toch…

Zorgen spreekt de partij uit als het gaat om onze ouderen die geacht worden zelfstandig te blijven wonen.

De impact van de bezuinigingen is niet mals, maar de InwonersPartij wil blijven inzetten op leefbaarheid en veiligheid voor onze inwoners.

Bij het invoeren van de ondergrondse afvalinzameling wordt gewezen op het belang van duidelijke en effectieve handhaving.

In de uitvoering moet dienstverlening aan de inwoners niet door de bezuinigingen minder worden.

Betrokkenheid aan de voorkant bij het uitvoeren van bestaand en nieuw beleid wordt als noodzakelijk gezien. Dit vanwege o.a. gewenste participatie vanuit de inwoners.

De druk vanuit de provincie om vergunninghouders (alsnog) te huisvesten wordt kritisch aangehaald.
Als het gaat om klimaat en duurzaamheid moeten wij niet voorop willen lopen maar de landelijke trend volgen. Dit om te voorkomen dat we later maatregelen moeten terugdraaien.
Bij uitvoering van beleid gaat kwaliteit boven de kwantiteit. Wat we doen moeten we meteen goed doen.

Ook de subsidies krijgen de aandacht. Sinds jaar en dag hamert de partij op de steeds stijgende subsidiebedragen, nu al zo’n 34 miljoen euro. Dit college geeft aan de subsidies in het algemeen en de gesubsidieerde instellingen in het bijzonder tegen het licht te gaan houden. De partij is bijzonder benieuwd naar de (eind-)resultaten.

Ondanks alle beslommeringen van het moment gaat de partij uit van een stad waar een mooie toekomst voor is weggelegd.

Fractie InwonersPartij