Reactie op de bestuurlijke boodschap

In de huidige bestuurlijke boodschap weliswaar een optimistische toon maar toch ook wordt er regelmatig gesproken over “…zorgen… en zorgelijke ontwikkelingen”. Vanuit deze perspectieven gaan wij als InwonersPartij met u tot september en met de nieuwe burgemeester daarna daadkrachtig de verdere toekomst van Lelystad als kwaliteitsstad inzetten. ‘Buffelen naar Balans’, zullen wij het maar noemen.

Een aantal zaken – in willekeurige volgorde – voor de komende tijd uitgelicht. Meer uitgebreid worden deze zoals al aangegeven in de ingediende versie beschreven.

Ontwikkeling vliegveld
Vliegtuigmaatschappijen op basis van juridische mogelijkheden te dwingen naar Lelystad te komen vinden wij een slechte en ongewenste zaak. Wat wij wel kunnen doen is nog duidelijker maken waarom Lelystad zo aantrekkelijk is en richting onze inwoners de afspraken blijven waarmaken zoals in de randvoorwaarden verwoord. Hierbij o.a. te denken aan geen nachtvluchten!

SVOL
Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Hierbij hoort ook een goede huisvesting. Huisvesting die bovendien aan de modernste normen voldoet, afgestemd dus op de toekomst en gebaseerd op de onderwijskeuze van de SVOL.

Trends en de tweedeling en dreigende voedingsbodem voor het tweedelings-denken
De maatschappelijk op te lossen knelpunten waar het college naar verwijst, kosten geld, veel geld. Financiële gevolgen die door een steeds kleiner deel van de Lelystedelingen moeten worden opgebracht. Dit terwijl men zelf vaak moeite heeft om rond te komen, te maken heeft met banenverlies, lastenverzwaringen, kostenverhogingen, en vooral voor ouderen steeds hoger oplopende zorgkosten, teruglopende pensioenuitkeringen etc.

Europa, Nederland en de inwoners van Lelystad ontkomen niet aan de verantwoordelijkheid als het gaat om het leveren van een bijdrage aan vluchtelingen (bijstand/zorg/onderwijs/huisvesting etc). Als fractie zijn wij op zoek naar de financiële en fysieke mogelijkheden om een bijdrage te kunnen leveren. Voorkomen moet worden dat wij onze eigen inwoners, al dan niet gevoelsmatig, een voedingsbodem geven in het versterken van de op dit moment reeds gesignaleerde tweedeling in onze stad. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor de mensen die hier naartoe komen, maar ook voor de mensen die hier al zijn.

Binnen de WMO/Jeugdzorg en Werk en Inkomen is veel werk verzet. Waar echter constante aandacht aan moet worden besteed is of de huidige werkwijze voor de cliënten voldoet, blijft voldoen en/of er toch nog verbeteringen kunnen/moeten worden aangebracht. Ook aandacht voor de vrije keuze van de Lelystedeling. Of is toch het inkoopbeleid leidend? En, zijn alle schotten verdwenen? Als het gaat om de Jeugdzorg dan is onderkend dat dit een zwaar traject is en we meer kwijt zijn dan gedacht, dit vraagt om accuraat handelen. Banen voor laagopgeleiden blijft ons zorgen baren. De uitstroom uit de bijstand via het Werkbedrijf gaat goed, maar is wat ons betreft niet de oplossing voor het banenprobleem.

In de media worden signalen afgegeven dat de WMO budgetten niet in zijn geheel of zelfs onjuist worden besteed. De vraag waar ook de Lelystedeling nu antwoord op wil hebben is of wij dus niet te streng waren met het toepassen van de regels. Hier zal op moeten worden ingespeeld, onrust in deze moet door heldere communicatie worden weggenomen. Als er sprake is van onderbesteding binnen de WMO, dan vinden wij dat dit geld geoormerkt dient te worden.

Asbestdaken
Het gaat bij de sanering om grote aantallen en vaak bijkomende financieringsproblemen. Door het college werd aangegeven pro-actief in te zullen spelen en rondom de zomermaanden met voorstellen richting Raad te komen. De InwonersPartij vindt dat de gemeente maximale ondersteuning in deze moet geven. Lobbyen richting den Haag hoort hier ook bij.

Agora
In voorgaande perioden hebben wij diverse malen aan de noodrem moeten trekken en financiële hulp moeten bieden als het gaat om de exploitatie van de Agora. Ook ditmaal wordt er weer een beroep op ons gedaan. Laten we duidelijk zijn, wij geven niet af op de directeur van de Agora, bemoeien ons niet met de programmering, maar wel vinden wij , ook nu weer, dat de Agora geholpen moet worden. Alleen de manier waarop…. Dat zal op een dusdanige wijze moeten gebeuren dat ook de niet Agorabezoekers dit begrijpen.

Noem het een solidariteitsinvestering om de AGORA te redden. Daar is Lelystad mee geholpen!!

‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden….’

Wij versterken ons motto van de beschouwingen van juni 2015 ‘SAMENWERKING’ in het belang van de toekomst naar: ‘duurzame en innovatieve SAMENWERKING in het belang van de toekomst’.

Lees de volledige tekst bij de beschouwingen bij de Kadernota 2017-2020.