Zoals al voor het zomerreces werd aangegeven zal het geen eenvoudig najaar worden. We worden geconfronteerd met ca €8 miljoen aan (extra) Rijkskortingen, de decentralisaties WMO/Jeugdzorg/Werk en inkomen die we tot een goed einde willen brengen. Ook hebben we te maken met statushouders. Verder komen er ook nog een aantal zware dossiers op ons af en de Programmabegroting 2016.

In dit kader een aantal zaken extra belicht.

Rechtbank Lelystad
Doen we aan de ene kant ons best om werkgelegenheid te scheppen aan o.a. de Flevokust en het vliegveld, alsook steun verlenen aan het bedrijfsleven en onderwijs, wordt aan de andere kant door de overheid overwogen om ca 280 hoogwaardige arbeidsplekken in Lelystad te schrappen. En dat is niet de eerste keer. We hebben al leegstaande Rijksgebouwen door vertrek van overheidspersoneel. Het voornemen om de rechtbank in Lelystad te ontmantelen en slechts eenvoudige zaken hier af te handelen is meer dan bezuinigen. Het is tevens een vorm van minachting ten opzichte van de hoofdstad en de provincie. Of wil Den Haag af van Flevoland? Nou, laat de polder dan maar weer onderlopen…….

Vluchtelingen en statushouders
Het vluchtelingenprobleem is een ramp van grote omvang. Ook hier is het de Haagse politiek in samenhang met het slappe Europese beleid dat de basis vormt. Onduidelijkheid, gebrek aan uitvoering van regels en het ontbreken van echte samenwerking vormen de basis. En ook de gemeente Lelystad mag het ‘oplossen’. En dit terwijl de Rijksbezuinigingen ongekend hoog zijn en gemeenten vaak niet ‘de kracht’ hebben om medewerking te verlenen. Zo is onze gemeente op dit moment, samen met vele andere gemeenten, in den Haag aan het lobbyen voor meer geld om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die aan gemeenten worden gesteld ten aanzien van statushouders. Hierbij gaat het om woningen, onderwijs, bijstand, werkgelegenheid etc.. Een uitdaging voor onze stad met nu al gemeentelijke belastingvrijstellingen van meer dan een miljoen euro, ca 61% van de bevolking die gebruikmaakt van 1 of meerdere sociale regelingen, ca 7000 gezinnen die moeten rondkomen van het sociaal minimum, lange wachtlijsten voor woningen etc, etc.. We kunnen wel willen, maar het moet ook kunnen.

Duurzaamheid
Er komt een Kadernota Duurzaamheid op basis van een zeer ambitieus niveau. Op zich is dat goed. Gelet op de bezuinigingen en hetgeen er verder op ons afkomt dat grote financiële gevolgen voor onze stad heeft, zullen we binnen deze kadernota prioriteiten moeten vaststellen die afgestemd zijn op de mogelijkheden van onze financiële positie. Dit past ook binnen de keuzes die inwoners maakten bij ‘Onderzoek & Statistiek’ waarbij in volgorde bezuinigingen (top 5) werden toegestaan op:

  • stadspromotie;
  • duurzame ontwikkeling;
  • cultuur;
  • sport;
  • stadsontwikkeling.

Programmabegroting 2016
Net als alle jaren zullen wij ook dit jaar een Programmabegroting van het college mogen ontvangen op basis van de Kadernota. Deze Programmabegroting moet financieel sluitend zijn en voldoen aan het coalitie-/raadsprogramma. De tijd van ‘kaasschaafmethodes’ is voorbij. Dit wordt mede ingegeven door de vele bezuinigingen die al hebben plaatsgevonden en de mei-/septembercirculaire. Duidelijke en ook pijnlijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. Een uitdaging voor het college en de raad.

Profileringsdrang versus de inhoud
Met verbazing kon ik in de Telegraaf kennisnemen van het standpunt van de partijvoorzitter van regeringspartij PvdA, waarbij werd gesteld dat: “Het de afgelopen twee jaar soms behoorlijk heeft geknetterd en geknarst met de VVD. Dat was meestal niet openbaar. Die botsingen moeten nu meer publiek gaan plaatsvinden………. “ En verder wat deze partijvoorzitter betreft….: “gaat het weer knallen in de Tweede Kamer tussen ons en andere partijen. Dat is goed voor het land.”

Als ik dit lees ben ik blij dat ik deel uitmaak van de echte lokale politiek, los van verbondenheid met welke landelijke partij/fractie dan ook.

Luc Baaten
Fractievoorzitter InwonersPartij