Vluchtelingen

Brief Tweede Kamer

Van: Fractie InwonersPartij Lelystad

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

I.a.a.: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Lelystad, 10 juni 2016

Betreft: Reactie op de Ledenraadpleging Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

Geachte Voorzitter van de Tweede Kamer,

Op 28 april jl. hebben het kabinet en de VNG een uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten. Over dit onderhandelaarsakkoord wordt een ledenraadpleging gehouden. Door het college van de gemeente Lelystad werd in een Raadsvoorstel verzocht om geen wensen/bedenkingen tegen dit uitwerkingsakkoord in te brengen.

Als raadsfractie brachten wij bij amendement aanvullend aan het voorstel het volgende in: ‘met dien verstande dat er bij de uitvoering van het akkoord rekening dient te worden gehouden met de huidige draagkracht en bevolkingssamenstelling van gemeenten in het algemeen en Lelystad in het bijzonder’.

Naar onze mening wordt er in het algemeen en dus ook nu weer in dit voorliggend Uitwerkingsakkoord teveel gestuurd op inwoneraantallen.

Aangezien het college aangeeft: ‘Daar gaan wij niet over en u moet bij de Regering zijn’, alsook: ‘Wij voeren slechts een regeringsbesluit uit’, richten wij ons dan ook tot u.

Wij willen het wetsvoorstel/besluit om de asielinstroom op inwoneraantallen bij gemeenten te sturen ter discussie stellen en vragen daarvoor uw aandacht. Het gaat dus niet om de opvang op zich, maar de wijze waarop. Het toewijzen zonder voldoende rekening te houden met de daadwerkelijke situatie van een gemeente. ‘Een zak met geld’ voor bijstand, onderwijs, huisinrichting etc. lost de werkelijke problemen niet op.

Uw (de) doelstelling om wonen en werkzaamheden te combineren blijkt veelal niet uitvoerbaar. Vaak komt het neer op wonen en bijstand/bijstandsregelingen. Dit levert uiteindelijk enorme teleurstelling op.

Waar naar onze mening teveel aan voorbij wordt gegaan, ook nu weer bij dit Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom, is o.a. het sociaal-maatschappelijke aspect, de economische omstandigheden (werkgelegenheid), de huidige gesignaleerde onevenwichtige bevolkingssamenstelling en de financiële draagkracht van de gemeente Lelystad.

• Opleidingsniveau en inkomen ligt lager dan gemiddeld.
• Groep middeninkomens is relatief groot en heeft minder te besteden dan gemiddeld in Nederland.
• Relatief veel huishoudens met lage inkomens.
• Werkloosheid boven landelijk gemiddelde.
• Kwijtingen gemeentelijke belastingen lopen steeds verder op (in korte tijd richting de €1.4 miljoen).
• Meer dan 29% van de Lelystadse bevolking is van niet-Westerse afkomst.
• Meer dan gemiddeld groeien de kinderen op in een bijstandsgezin.
• Meer dan 60% van de inwoners heeft 1 of meer ondersteuningen.
• Etc., etc.

Opmerking: Zie ook ‘Demografische kerncijfers per gemeente van het Centraal Bureau voor de Statistiek’.
Onze fractie is van mening dat met het sturen op inwoneraantallen te weinig rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke situatie van de gemeente/gemeenten. Een onevenwichtige verdere ontwikkeling van de stad vergroot bovendien het risico voor het noodzakelijke draagvlak. Er wordt al openlijk gesproken over een dreigende tweedeling.

Wij willen erin slagen vluchtelingen veilig en goed op te vangen op een wijze die wij als stad ook kunnen dragen. Dit kan naar onze mening, zoals eerder aangegeven, niet bij toewijzing door te sturen op inwoneraantallen maar op de daadwerkelijke situatie waarin een gemeente verkeert. Maatwerk dus!

Wij zijn bereid, indien daar behoefte voor bestaat, ons standpunt mondeling toe te lichten.

Namens de fractie van de InwonersPartij Lelystad,

Luc Baaten
Fractievoorzitter

Read More

Verhoogde Asielinstroom

-In dit kader nogmaals aandacht daarvoor in deze bijdrage-

Er wordt met regelmaat gesproken over de Verhoogde Asielinstroom in relatie tot reeds bestaande verplichtingen met betrekking tot vergunninghouders. Met name hebben wij het dan over de huisvesting/opvang van asielzoekers en het wonen en werken van vergunninghouders. Dus, het al dan niet tijdelijk opnemen in de Lelystadse gemeenschap. Als het gaat om noodopvang, dan hebben wij daarvoor (tijdelijk) het leegstaande OM-gebouw in het Hanzepark en het leegstaande politiebureau in het Lelycentre beschikbaar gesteld. Dit alles voor in totaal ca 500 personen. Hierbij aangetekend dat wanneer Maerlant 10-14 is verbouwd voor shortstay van arbeidsmigranten, het genoemde politiebureau niet meer gebruikt zal worden voor huisvesting asielzoekers. En als het gaat om vergunninghouders dan hebben wij het over aantallen die op kunnen lopen in 2016 tot wellicht 270 personen.

De komst van veel vluchtelingen is ook voor ons land en onze gemeente een grote uitdaging en leidt o.a. tot veel vragen en zorgen bij inwoners. De problemen van de verhoogde instroom van vluchtelingen en het verplicht opnemen van vergunninghouders manifesteren zich vooral lokaal. In dit kader moeten we dan ook vragen en zorgen van inwoners zeer serieus nemen, maar vooral aan de voorkant informatie verstrekken.

Informatie zoals:

 • Wat betekent dit nu voor onze kernvoorraad aan beschikbare woningen, wordt er nog bijgebouwd en zo ja waar en hoeveel?
 • Hoe wordt er omgegaan met woningzoekenden als het gaat om huidige urgentie en regulier?
 • Is er sprake van ‘arbeidsverdringing’ voor met name lager opgeleiden?
 • Hoeveel vergunninghouders moet Lelystad (wettelijk) huisvesten?
 • Komt er meer kamerverhuur? Wat is de eventuele rol van projectontwikkelaars in leegstaande gebouwen?
 • Om de uitstroom uit AZC’s te bevorderen, vooruitlopend op definitieve huisvesting heeft het Rijk het Gemeentelijk Zelfarrangement (GZZA) geïntroduceerd. Geldt dat ook voor Lelystad en in welke aantallen en waar?
 • Krijgen wij gezinnen en/of alleenstaanden en in welke aantallen?
 • Kan de huidige bevolkingssamenstelling dit aan?
 • Is er voldoende draagkracht en waar ligt de grens?
 • Wat zijn de financiële gevolgen voor onze stad?
 • Nog meer bezuinigingen (want de financiële bodem was toch bereikt)?
 • Is er kans op een dreigende gemeentelijke lastenverzwaring voor de inwoners?
 • Wat betekent e.e.a. voor domeinen als Onderwijs, WMO, Jeugdzorg, Gezondheidszorg de Bijstand en daarmee mogelijk de koppeling van vrijstelling van Gemeentelijke Belastingen.
 • Etc, etc.

Ook wij weten het (nog) niet omdat veel informatie nog ontbreekt, maar zullen in blijven zetten op snelle en vooral eerlijke informatie en betrokkenheid richting inwoners. Geen toestanden ‘onder de mat vegen’ zoals op diverse locaties in Duitsland en elders in Europa heeft plaatsgevonden. Een open communicatie met de stad op basis van feiten. Helpen waar mogelijk, maar ook duidelijk de grenzen aan kunnen en durven geven. Wij hebben er niets aan om uiteindelijk teleurstelling te moeten ‘verkopen’ aan mensen die denken en verdienen geholpen te worden. Één ding is zeker en wel hetgeen wij al jaren geleden duidelijk hebben aangegeven, géén AZC in Lelystad. Daar ligt voor ons een duidelijke grens.

‘Je kunt wel willen, maar het moet ook kunnen’.

Read More

Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

Voor 20 december kunnen gemeenten nog reageren op het Onderhandelaarsakkoord van de VNG als het gaat om afspraken tussen het Rijk- provincie- gemeenten en VNG als het gaat om het ‘Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom.

De raad heeft op geen enkele wijze via B&W kunnen reageren/meepraten als het gaat om de inhoud van dit akkoord. 

Toen wij als fractie dit naar voren brachten ontvingen wij onderstaande reactie van het college: “………….Als te doen gebruikelijk bij VNG onderwerpen heeft het college het voorstel en het stemadvies van de VNG gewogen en zal haar stem uitbrengen. In relatie met de betrokkenheid van de raad heeft het college niet anders gehandeld dan andere zaken waarover bij het VNG gestemd moet worden……. en…..ter informatie: het college zal een positieve stem uitbrengen ten aanzien van het gesloten akkoord.”

Opmerkingen vanuit onze fractie naar aanleiding van dit, voor ons, onbevredigende college-antwoord bij dit specifieke vluchtelingenprobleem van -wereldformaat-:

 1. De huidige situatie heeft een impact op Europa, Nederland, alle gemeenten van Nederland en haar inwoners tot op buurman/buurvrouw niveau. Daarom zijn wij als InwonersPartij van mening dat het college, alvorens het akkoord al dan niet gewijzigd te accepteren, de raad hierbij had moeten betrekken. Het is niet voor niets dat gemeenten de gelegenheid hebben gekregen om tot het einde van deze week een reactie op dit Bestuursakkoord te kunnen geven en datook de raadsleden de ledenbrief mbt het Bestuursakkoord ontvingen.
 2. Blijkbaar ziet het college het huidige vluchtelingenprobleem als een van de ‘reguliere agendapunten’ binnen de VNG. Wij dus niet. Wij zijn derhalve en dat is zachtjes uitgedrukt, ‘not amused’!

Fractie InwonersPartij

Read More
Categorieën

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten