Financiën en Gemeentelijke Organisatie

Programmabegroting en meerjarenraming

Afgelopen dinsdag hebben de fracties hun beschouwingen gehouden. Onderstaand een paar zaken uit onze bijdrage.

Algemeen:

De begroting omvat ca € 254,5 miljoen waarvan ca € 110 miljoen aan lasten binnen het sociaal domein. En posten waar ALLE inwoners van Lelystad mee te maken hebben ca € 104 miljoen. Wij zien dit als een onbalans.

 • Wij  verwachten van het college dan ook, mede gelet op de reeds genomen preventieve maatregelen en ook nu weer grote financiële inspanningen, zichtbare resultaten in de komende periode binnen met name het sociaal domein.

Huisvesting:

Specifiek aandacht blijven wij vragen voor:

 • Het structureel en intensief blijven controleren om een markt van ‘huisjesmelkers’ te voorkomen;
 • Wanneer illegale huur en verhuur wordt geconstateerd geen alternatieve huisvesting/woonruimte wordt geboden.
 • Terughoudend wordt opgetreden met vergunningverlening aan huizenbezitters  om gezinswoningen om te mogen bouwen voor kamerverhuur.

Migratie:

Uit eigen beweging voerde de Nationale Ombudsman een onderzoek uit met betrekking tot inburgering.

Dit ‘ik vind het‘ stuk, zoals wij dat willen noemen, doet naar onze mening afbreuk aan de inspanningen die in Lelystad al worden gepleegd. Daar waar de ombudsman het noodzakelijk acht dat de overheid een aantal door hem, opgesomde uitgangspunten centraal stelt in haar handelen, kunnen en willen wij als fractie InwonersPartij dat samen met het college van B&W en deze Raad zelf wel beoordelen.

Gesubsidieerde instellingen

 • Te lezen valt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen veel moeite hebben om de reeks taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren.

Maar waar de pijn dan werkelijk zou komen te zitten kunnen wij nergens lezen. * Want waar ligt dan die kritische grens van de bedrijfsvoering?

 • Welke maatschappelijke output loopt dan gevaar?
 • Hoe ernstig zou een beperking van activiteiten dan wel zijn?
 • Waar zouden die tegenvallers dan uit kunnen bestaan?

Zomaar een opsomming van een aantal onbeantwoorde vragen waar wij graag antwoord op zouden willen hebben van het college.

 • Wij hebben het idee dat er steeds meer ‘een grijs gebied’ wordt opgezocht door de grote gesubsidieerde instellingen. Wat door ondernemers in de stad gedaan kan worden, daar moeten gesubsidieerde instellingen volgens de InwonersPartij bij wegblijven.

Zo is het publiek belang bij bijvoorbeeld het Sportbedrijf Lelystad ‘Beheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse sportstimuleringsactiviteiten’.

Maar toch zien we een gigantische verbouwing, met bij de gemeente geleend geld bij de Koploper, om verhuur mogelijk te kunnen maken voor een ongebruikelijke periode in de zakenwereld van 15 jaren in de fitness- en fysiotherapiesfeer. Dit is feitelijk toch gezondheidszorg waar diverse ondernemers ook al actief in zijn? Wij zien dit dan ook als het niet voldoen aan de eerder genoemde doelstelling van het Sportbedrijf. Wij vinden namelijk nergens verhuur aan gezondheidscentra als doelstelling terug.

Wij hadden het in het begin over ‘grijs gebied’.  Welnu de InwonersPartij zal in de komende periode de gesubsidieerde instellingen zeer kritisch blijven volgen en het college telkenmale bevragen wanneer wij daar aanleiding toe te zien.

 • Voor nu de vraag of het college deze situatie met en bij de Koploper aan ons als fractie en raad op korte termijn zou willen verduidelijken en ook een toets op de andere gesubsidieerde instellingen wil uitvoeren.

 

Read More

Programmabegroting november 2015: ‘De bodem is bereikt’

Citaten vanuit het college bij deze begroting …. ‘Een relatief stabiele begroting’ en …..’de mogelijkheden om te kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen zijn helaas maar heel beperkt’.

Wij gaven al eerder aan dat vwb bezuinigingen ‘de bodem bereikt is’. Dat er in 2016 geen nieuwe bezuinigingen nodig lijken te zijn is prettig, maar dat de begroting geen ruimte laat voor nieuwe investeringen en/of bezuinigingen uit het verleden te repareren geeft, wat de InwonersPartij betreft, aan dat we juist niet ruimer (Flevopost), maar krap in ons jasje zitten. Bovendien zijn er vele onzekerheden en bestaat er een groot risico dat er weer moet worden bezuinigd. Eén ding lijkt ons daarbij zeker, wanneer bezuinigd moet worden dan zal e.e.a. ten koste gaan van belangrijke voorzieningen en mogelijk zelfs basisvoorzieningen.

Een aantal zaken die,naar onze mening, direct betrekking hebben op onze financiële mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, o.a.:

 • Kortingen op het gemeentefonds.
 • Het transformatieproces. Dit loopt, maar op financieel gebied nog veel onduidelijk. In de begroting zijn ook de financiële risico’s benoemd, deze zijn met name bij de zorgtaken in het sociaal domein duidelijk aanwezig.

Het college benoemt de dreigende ‘tweedeling tussen mensen’ in onze stad. Tot voor kort werd dit, naar onze mening, nog nooit op zo’n duidelijke wijze door bestuurders in Lelystad uitgesproken. Wij zijn blij met het benoemen van deze realiteit maar er zal ook beleid op moeten worden afgestemd. Daarnaast gaat voor ons de gesignaleerde tweedeling echter nog verder dan die het college benoemt. De InwonersPartij en andere lokale partijen spraken bij de Kadernota juist ook over een dreigende ‘onbalans’ als het gaat om de bevolkingssamenstelling en de daaraan gekoppelde sociaal maatschappelijke en financiële draagkracht. Ook hier moet aandacht voor zijn.

Wij constateerden al dat onze financiële mogelijkheden zeer beperkt zijn. Wij vrezen dan ook voor de gevolgen van de diverse PM posten in deze begroting en de gevolgen van nog door het Rijk te nemen besluiten. Uiteindelijk zul je hier toch geld voor vrij moeten maken en die ruimte is er niet meer. Een uitdaging voor het college en de stad.

Voorgestelde begrotingsvoorstellen:
*Wij denken een enkele motie of amendement te steunen, inhoudelijk komen de hoofd-indieners daarop terug. Daarbij gaat het om:….. *Als het gaat om het uitvoering geven aan de wettelijke taken mbt dierenwelzijn, dan zien wij dat als een minimale verplichting. Feitelijk zouden we ook nog wenselijke zaken willen uitvoeren. Helaas heeft onze fractie nu, in deze begroting, daar geen ruimte voor kunnen vinden.

Wij kunnen ons vinden in de onderzoeksopdrachten waarbij de opmerking dat het de InwonersPartij verheugt te kunnen constateren dat het huidige kwijtscheldingsbeleid wordt bezien. Wij hebben daar ook in vorige bestuursperioden regelmatig aandacht voor gevraagd, en zie….. !

Tot slot Lelystad is een fijne stad om te wonen. Ook wij als InwonersPartij geloven in Lelystad en zijn bereid om samen te blijven werken aan de verdere ontwikkeling van deze stad om de inwoners en Lelystad een mooie toekomst te geven.

Fractievoorzitter InwonersPartij
Luc Baaten

Read More
Categorieën
Meest recente berichten

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten