Vanaf 1987 ontvangt Lelystad vanuit het Rijk jaarlijks een bijdrage voor onderhoud- en exploitatiekosten. Hierbij gaat het om 15,3 miljoen euro per jaar. Deze bijdrage wordt in de komende jaren afgebouwd. Vanwege het korten op onze ICL-gelden (ICL = Interdepartementale Commissie Lelystad) worden er ook in de openbare ruimte bezuinigingen gezocht.

Zo kwam het college met o.a. een bezuinigingsvoorstel op het gebied van prullenbakken in onze stad.

Dit voorgesteld besluit werd dinsdagavond 28 april in de Raadsvergadering ter stemming aangeboden aan de Raad. De InwonersPartij heeft op het punt van het verminderen van de prullenbakken met 80% een amendement ingediend om dit te voorkomen. Deze rigoureuze vermindering van 800 prullenbakken vonden wij, samen met nog 7 fracties, een verkeerde keuze. Om te kunnen beoordelen of een vermindering van prullenbakken, waar het gaat om zwerfafval, leidt tot het gewenste resultaat hebben wij voorgesteld middels dit amendement om te beginnen met een vermindering van 40%. Want afschalen is makkelijker dan weer het moeten opschalen. Dit zou bovendien dan ook extra kosten met zich meebrengen. Tevens legden wij de nadruk op nog te stellen kaders om uiteindelijk te bepalen welke prullenbakken er weg kunnen.

Wij gaan ervanuit dat het college bij het weghalen van prullenbakken o.a. wijkraden, omwonenden en groepen die zich nu al bezighouden met het opruimen van zwerfaval hierbij betrekken.

Fred Wilcke
Raadslid InwonersPartij