Voorzitter – in de eerste plaats wil de InwonersPartij iedereen bedanken die zich heeft bezig gehouden met de beantwoording van de honderden (292) vragen.

Voorzitter – de laatste Kadernota van deze raad na een bewogen 2020/2021, een periode die volledig in het teken van de Corona-crisis stond en nog steeds staat. En van de nasleep zijn wij nog lang niet af, nee, we staan aan de vooravond van jarenlange maatschappelijke bijstellingen op o.a. economisch / financieel en sociaal gebied.

Aan de andere kant is de InwonersPartij toch ook verheugd om te kunnen constateren dat we langzaam aan ons dagelijks leven, of het nu gaat om werk, onderwijs of privé, weer op kunnen pakken.

Voorzitter – het raadsprogramma 2018-2022 Een Sprong Voorwaarts’ nadert zijn eind. De raad en het college hadden het niet gemakkelijk, maar het resultaat mag er toch zijn. Al met al hebben we niet slecht geboerd.

Wij stonden in 2018 voor een grote uitdaging om Een Sprong Voorwaarts’ ook waar te maken. Maar ondanks dat het raadsprogramma voor het overgrote deel gerealiseerd werd of nog in uitvoering is, moet er in de komende periode met daadkracht geïnvesteerd blijven worden in Lelystad Next Level. Want we zijn er nog lang niet. We staan slechts aan het begin van de uitdaging en zullen richting het Rijk moeten aantonen dat wij als Lelystad de wil hebben om ruimer te denken, te handelen en vooral te willen investeren.

Voorzitter – de liefde zal daarom van twee kanten moeten komen. Den Haag heeft dit duidelijke signaal nodig, zeker nu heel Nederland bij het Rijk aanklopt voor ondersteuning naar aanleiding van de gevolgen van de Corona crisis. Wij zullen moeten opvallen en boven anderen uit zien te steken.

Lelystad:  ‘Hoofdstad van de nieuwe natuur’.

  • Wij hebben o.a. de Marker Wadden, het Nationaal Park Nieuwland en willen de Oostvaardersoevers;
  • Wij hebben op het gebied van recreatie en toerisme enorm veel te bieden, ruimte, water en groen;
  • We hebben onze kustontwikkeling inclusief bouwopties al dan niet op het land;
  • Wij willen verstedelijken en de bereikbaarheid aanpakken;
  • Wij zetten in op economische ontwikkeling, werkgelegenheid, wonen en onderwijs.
  • Wij kunnen de winterstalling voor de cruiseschepen faciliteren.
  • Wij zijn bezig met het Bataviakwartier, Stadshart, Theaterkwartier, Stationsgebied en wij willen naar 40.000 woningen toegroeien.

Daarnaast hebben wij ook oog voor onze bestaande wijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Integrale Gebiedsontwikkeling van Lelystad Oost (IGLO).

En voorzitter nog dit jaar opent de onderwijs campus – het Porteum – haar deuren. Op het Porteum zit straks de toekomst van onze stad, onze ambassadeurs. Deze jeugd en dus onze toekomst willen wij behouden.

Voorzitter – wij hebben goud in handen, maar deze moet met het oog op onze toekomst wel verzilvert worden en dat gaat niet vanzelf. Geen minimalisme en stoeptegelniveau.

Wij zijn ‘Hoofdstad van de Nieuwe Natuur’! Hier gebeurt het….

Wat de InwonersPartij betreft ‘groot denken en daar dan ook naar handelen.

Voorzitter – dat gezegd hebbende komen wij bij de Kadernota 2022-2025.

Een Kadernota die zich beperkt tot onontkoombare ontwikkelingen en actualisaties. Voor 2022 ziet de InwonersPartij een besteedbaar bedrag van slechts € 311.000 en laat het perspectief m.i.v 2023 een beperkt structureel tekort zien.

En wederom staan de bijstellingen van de WMO en de Jeugdzorg als PM post vermeld, onzekerheden dus. En onzekerheden leggen je beperkingen op.

Als het gaat om de URGENTIE van de voorgestelde ‘Bijstellingen’ en ‘Wenselijke Voorstellen’ dan kunnen wij ons vinden in de aangegeven ‘zoekrichtingen sluitende begroting’ onder bijstelling 43.

Daarnaast omarmen wij de zoekrichting ‘Subsidieverstrekking in relatie tot de te realiseren maatschappelijke effecten’. U weet dat dit voor de InwonersPartij al jaren meer dan een aandachtdossier is.

Wij realiseren ons dat wij voor 2022 meer dan afhankelijk zijn van de doorwerking van het Gemeentefonds. Dit legt beperkingen/onzekerheden op, maar wij zullen ermee moeten leven. Hierbij zijn wij trouwens niet de enige gemeente. Reden genoeg om als gemeente waar mogelijk gezamenlijk op te trekken.

Voorzitter – dan kom ik bij de door de InwonersPartij ingediende amendementen. Te beginnen bij ….

Bijstelling nr. 1 ‘Actualiseren vergoedingen fractieassistenten’. Naast een bedrag van € 1.000 voor persoonlijke opleidingskosten per raadslid beschikt elke fractie ook over een fractievergoeding van € 1.000 per raadslid. Deze € 1.000 mogen zij o.a. inzetten ten behoeve van bijvoorbeeld fractieassistenten. Het voorgestelde bedrag van € 43.000 gaat in onze ogen van de InwonersPartij ten koste van initiatieven in de stad. Wij zijn van mening dat door het goedkeuren van dit voorstel, mede gezien de huidige financieel onzekere tijd, er een verkeerd signaal afgeven wordt in de richting van de inwoners van onze stad. Daarom stellen wij voor om dit voorstel te schrappen.

Dit amendement wordt mee-ingediend door de fractie van het CDA.

Dan kom ik bij Bijstelling nr. 44 – ‘Wenselijke Voorstellen afhankelijk van financiële ruimte programmabegroting’. Voor de post ‘Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie’ dienen wij vanavond een amendement in. De InwonersPartij denkt dat 2022 voor dit moment naar ‘0’ euro kan. Dit heeft te maken met doorschuifbudgetten. In het amendement is een uitgebreidere toelichting opgenomen.

Voorzitter – als laatste hebben wij een amendement betreffende de ‘Nationale Sportweek’. Lelystad is door het NOC*NSF in 2022 toegewezen als Host City van de ‘Nationale Sportweek’. De ‘Nationale Sportweek’ geeft (sport)verenigingen de mogelijkheid om zich (weer) zichtbaar te maken, te laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn en om leden te werven. Dit doen zij in onderling verband maar hierbij worden ook Lelystadse bedrijven betrokken. In deze week wordt er o.a. gewerkt aan de algemene fitheid en weerbaarheid van onze inwoners welke door de Coronacrisis achteruit is gegaan. De ‘Nationale Sportweek’ draagt bij aan de zichtbaarheid van Lelystad en we worden in landelijke uitingen meegenomen. Weer een kans om Lelystad positief op de kaart te zetten. Om dit mogelijk te maken dienen wij samen met de fracties van het CDA, VVD, MOOI LELYSTAD, FORUM vd OUDEREN en de CU dit voorstel in.

Voorzitter – verder zal de InwonersPartij de komende 2 weken gebruiken om in nader overleg te gaan met fracties welke onze steun kunnen verwachten waar het gaat over de door hun ingediende moties en amendementen.

Voorzitter – ik rond af met de opmerking dat wanneer blijkt dat er geen financiële ruimte ontstaat richting de Programmabegroting 2022-2025 omdat het Rijk de gemeente niet tegemoet komt en wij hierdoor de voorgestelde ‘wenselijke voorstellen’ te kunnen realiseren, dan wel onze toekomstige ontwikkelingen veilig te kunnen stellen, de InwonersPartij zal overwegen om een voorstel in te dienen bij de Programmabegroting om de Algemene Reserves aan te spreken.

Want stilstand in onze noodzakelijke ontwikkelingen is achteruitgang en dat kunnen wij ons als Lelystad, ‘Hoofdstad van de nieuwe natuur’, ons niet permitteren en onze inwoners zeker ook niet aandoen!

Tot zover onze 1e termijn/dank u wel voorzitter.

Fred Wilcke
Fractievoorzitter