In aanloop naar de Kadernota (mei) en de Programmabegroting (november) een opsomming van voor ons belangrijkste punten vanuit het raadsprogramma:

*Raadsprogramma is in te zien op onze website en de gemeentelijke website.

1e Het afsprakenkader in combinatie met de overige uitgangspunten (pag 7 en 8).

2e Binnen de 14 thema’s de accenten leggen op:

Thema 2 Wonen:

 • De 30/70 regel;
 • Het uitvoering geven aan de motie dat statushouders geen voorkeursbehandeling meer hebben bij het toewijzen van een woning.

Thema 5/7 Sociaal domein en Onderwijs:

 • De aanvalsplannen jeugdhulp en onderwijs;
 • Experiment City Deal Inclusieve Stad;
 • Re-integratie.

Thema 6 Armoede en schulden:

 • Specifieke aandacht voor jongeren 18+/-. Hierbij gaat het om concrete maatregelen.

Thema 8 Verkeer en vervoer:

 • Kleinschalig vervoer op maat in de wijken;
 • Gelijk speelveld parkeren.

Thema 9 Toerisme en recreatie:

 • Bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid v.w.b. wonen, werken, opleidingen en recreëren (vanuit het economisch perspectief).

Thema 13 Omgevingswet:

 • De algehele implementatie en het hierbij betrekken van burgers/inwoners.

Thema 14: Openbare orde en veiligheid:

 • Veilige en leefbare stad.

Realisatie Campus in relatie tot onderwijs – werk en wonen (o.a. binding aan de stad).

Grootste uitdagingen zijn de accenten uit de benoemde thema’s, maar ook:

 • Bioscoop en stadshart/subsidiestromen/overlast kamerverhuur;
 • Handhaving in de breedste zin (leefbaarheid en houding en gedrag = bijv honden/afval..);
 • Niet inbreiden/betrouwbare overheid m.b.t. het vliegveld in het bijzonder en voldoen aan de afspraken zoals – geen vracht/nacht, – geen vluchten over de stad, lasten en lusten in evenwicht, – overlast is compenseren, etc.;
 • Financiële verhouding sociaal versus overige inspanningen. Er is nu een onbalans in relatie tot het sociaal domein;
 • Omgevingswet/Lelystad Next level.