Tijdens de behandeling van de Kadernota, voor de zomer, gaf onze fractie al aan dat er pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden aangezien besluiten/beslissingen vooruitschuiven geen oplossing is. We staan er financieel namelijk niet goed voor!

Een fragment uit onze bijdrage bij de Kadernota:

“…………..Als burger hebben wij te maken met een rijksoverheid die de inkomstenkraan steeds verder dichtdraait terwijl onze uitgaven steeds maar stijgen. Want naast de BTW verhogingen, allerlei milieu-, duurzaamheids- en klimaattoeslagen, de niet geïndexeerde pensioenen voor de meeste gepensioneerden alsook de directe dreiging van het korten van pensioenen gaat ten koste van velen van ons. De vaste lasten reizen de pan uit en maken het vaak al onmogelijk om leuke dingen te doen, laat staan te sparen voor moeilijke tijden en onze oudedagsvoorziening. Veel van onze inwoners maken zich dan ook zorgen om hun financiële toekomst.

Het is bijna ondoenlijk om op gemeentelijk niveau sociale taken als jeugdhulp, de WMO en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Of is het de bedoeling van het Rijk dat onze inwoners via hun eigen gemeente de dupe worden van de tekorten op o.a. zorgtaken als de jeugdzorg?………..” 

Programmabegroting 2020-2023
In aanloop naar de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023, die het college de raad nu heeft aangeboden, werden o.a. organisaties/instellingen en inwoners gevraagd om mee te denken over de onvermijdelijke bezuinigingsopgave. Het gaat om ca € 10 miljoen. En komt er nog meer op ons af??

Een eerste indruk: Als we kijken naar de door het college aangeboden financiële begroting in deze Programmabegroting 2020-2023 (voor behandeling in de raad) zien we dat er diverse onoverkomelijke voorgestelde begrotingsbijstellingen en (aanvullende) bezuinigingsvoorstellen door het college worden ingebracht. Een sluitende begroting in 2020 ja, maar helaas wordt er behoorlijk gebruik gemaakt van het weerstandsvermogen (incidenteel-mutatie weerstandsvermogen ten bedrage van ca € 4 miljoen). Dit om de burger te ontzien. Daarna wordt verwacht dat het gebruikmaken van het weerstandsvermogen per jaar 2021/2023 met de helft daalt. 

Subsidies:
Onze aandacht blijft ook nu weer uitgaan naar de verstrekte subsidies. Voor ons blijft dit een post waar meer dan € 34 miljoen in omgaat en naar onze mening wel degelijk ruimte zit voor heroverwegingen in de verstrekkingen. 

Onderzoeksopdracht gesubsidieerde instellingen voorgesteld besluit nr 59.:
Met grote interesse zullen wij het voorgesteld besluit volgen als het gaat om ‘een onderzoeksopdracht voor meer samenwerking/samenvoeging Kubus/Bibliotheek/Corneel/Agora’.

Wat ons betreft moet o.a. bij het onderzoek de mogelijkheid tot het samenvoegen van besturen en management zeker tot uitdrukking komen. Ook dient tot uitdrukking te komen wat nu feitelijk de werkelijke opdracht/taak van deze organisaties is. En alles wat ‘nice to do’ is moet worden geschrapt. Mogelijk dat we hierdoor de noodzakelijke behoefte aan financiën, in relatie tot noodzakelijke bezuinigingen op termijn, al behoorlijk kunnen afdekken. 

Fractie InwonersPartij
Fractievoorzitter
Luc Baaten