Geachte bezoeker van deze site,

Zoals u weet wordt er na gehouden verkiezingen, wanneer je deel uit gaat maken van de coalitie, vanuit je eigen (verkiezings-) programma overleg gepleegd om zaken uit je partijprogramma opgenomen te krijgen in het raadsprogramma. Zaken die o.a. door ons ten behoeve van het raadsprogramma ‘Lelystad Transformeert’ (coalitieprogramma 2014-2018) werden aangedragen zijn:

Wijkteams-hospice-vervoer ouderen-thuiszorg-vereenzaming-mantelzorgers-onderwijs-stageplaatsen-schoolverzuim-centrum Jeugd en Gezin-belang van het kind-hulpvraag en maatwerk-armoedebestrijding-vangnetconstructie voor hen die niet kunnen maar wel willen – de GZZ-werk en inkomen-Flevokust zowel economisch als toerisme-vliegveld-geen nachtvluchten-het Hollandse Hout tbv recreatie en toerisme-bruisend Stadshart-beperking regelgeving-adequaat woningaanbod-geen AZC- niet afhankelijk zijn van huisjesmelkers-kantoren ombouwen tot woningen-voorkomen illegale verhuur-duurzame ontwikkelingen stimuleren- innovatie faciliteren-niet inbreiden-belang van wijkraden- leefbaarheid kwetsbare wijken-mensen betrekken aan de voorkant-geen schaliegaswinning-dierenwelzijn op de kaart zetten-NUON gelden revolterend inzetten tbv duurzaamheid- veiligheid vwb verkeersdeelnemers-tegengaan jeugdcriminaliteit-lastenverzwaringen zien te voorkomen-bewoners actief betrekken bij hun eigen buurt- geen woningbouw in de baai van Van Eesteren-wijkagent centraal-cameratoezicht waar nodig-actief bestrijden discriminatie-modernisering dienstverlening gemeente-aantrekken jong talent-Rekenkamerrapporten krijgen een zorgvuldige behandeling.

En waar staan wij nu! Daarvoor verwijzen wij u graag naar onderstaande link. Via deze link komt u bij de Programmabegroting 2018 en de laatste stand van zaken.

https://lelystad.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2018/programma/bijlagen

Bijlage 1: Stand van zaken raadsprogramma 2014 – 2018

In deze bijlage wordt ingegaan op de huidige stand van zaken ten aanzien van de speerpunten die in het raadsprogramma 2014 – 2018 zijn benoemd. Aan de hand van een viertal iconen wordt op een overzichtelijke manier inzicht geboden in de huidige stand van zaken, waarbij er eveneens per speerpunt een tekstuele toelichting is opgenomen.

Samen met onze coalitiepartners hebben wij eea, op basis van ons eigen partijprogramma, tot stand gebracht.  

Lijsttrekker en fractievoorzitter InwonersPartij

Luc Baaten