Kort programma 2018-2022

Wonen

 • Niet bouwen in parken of in beeldbepalende groengebieden/groenzones. (Niet inbreiden dus!).
 • Prioriteit geven aan nieuwbouw rond het centrum (inclusief Parkwijk) en in Warande (deelgebied 1), naast Hanzepark, onafgemaakte plekken in de bestaande stad, plekken rond bestaande voorzieningen en de woonblokken Batavia Haven.
 • Niet bouwen in de baai van Van Eesteren.
 • Betaalbare huurwoningen in de vrije sector bouwen.
 • Dat woningbouwcorporatie Centrada zich vooral richt op verbetering van de bestaande huurwoningen en het aanzien van de wijk.
 • De InwonersPartij wil de hinder van kamerverhuur door huisjesmelkers aanpakken.

Stadshart

 • Het stadshart ontwikkelen tot “bruisend stadscentrum”, de ontmoetingsplek voor iedereen. De aantrekkelijkheid vergroten door toevoeging van groen, muziek, activiteiten, kleurrijke elementen, horeca en een waterpartij (bedriegertjes) voor kinderen.
 • Overbodige kantoor- en winkelpanden ombouwen naar woningen.
 • Voldoende vlot en goed bereikbare stallingfaciliteiten voor fietsers in het winkelgedeelte en direct nabij het station.
 • Voor forenzen voldoende en aantrekkelijke autoparkeervoorzieningen in het stadscentrum.

Milieu

 • De ontwikkelingen van Lelystad Airport en Flevokust Haven met het bedrijventerrein aan de Flevokust, volgen wij. We zien erop toe dat de randvoorwaarden worden nagekomen.
 • Geen nachtvluchten vanaf Lelystad Airport.

Duurzaamheid

 • Gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen.
 • Nieuwe ontwikkelingen zoveel als mogelijk “duurzaam” uitvoeren.
 • Geen Schaliegaswinning in Flevoland.
 • Bij nieuwbouw mogelijkheden onderzoeken van andere energievormen dan gas.

Afvalstoffen

 • Afvalstoffenheffing uitsluitend bestemmen voor dekking van de kosten van inzameling en verwerking van afvalstoffen.
 • Het huidige laagdrempelige afvalbrengsysteem (Zeeasterweg) behouden.
 • Huishoudelijk afval blijven scheiden in papier, GFT en restafval. Voor o.m. de plastics, gebruik maken van nascheiding bij de HVC.

Dierenwelzijn

 • Een goede taakuitvoering door de welzijnsorganisaties waarborgen.
 • Dierenmishandeling en -verwaarlozing wordt streng aangepakt.
 • De InwonersPartij wil dierenwelzijn op de agenda houden.

Verkeer

 • Inzet van de gemeente voor aanleg van de N23/A23 als doorgaande verbinding (Alkmaar – Zwolle).
 • De huidige dubbelbaans Lelystadse dreven behouden.
 • Behouden 70 km/uur als maximumsnelheid op de dreven van de buitenring waar die nu geldt en op de radialen Visarenddreef en Kustendreef.
 • De binnenring rondom het stadshart in stand houden en daarmee de doorgankelijkheid en doorstroming voor autoverkeer rondom het stadshart waarborgen. De binnenring bestaat uit: Agorabaan, Stationsweg, Stationslaan, Middenweg, Ziekenhuisweg, Zuigerplasdreef, Lindelaan, Kustendreef.
 • De binnenwegen van Lelystad naar Almere (Buizerdweg, Knardijk, Torenvalkweg, Praamweg, Trekweg) beschikbaar houden voor doorgaand autoverkeer en voor de ontsluiting van de wijken Lelystad Haven en Hollandse Hout.
 • Overbodige verkeersborden verwijderen.

Openbaar vervoer

 • Openbaar vervoer van deur tot deur is ideaal.
 • Regie over het lokale openbaar vervoer blijft bij de gemeente.
 • Frequent en hoogwaardig (bus)vervoer tussen station en Lelystad Airport.
 • Stipte uitvoering van de dienstregeling.
 • Goede toegankelijkheid van bussen en haltes voor ouderen en gehandicapten.
 • Goede bereikbaarheid met de bus van bedrijventerreinen, de luchthaven, verpleeg- en verzorgingshuizen en de begraafplaats.
 • Goede verlichting bij de bushaltes en van de aanlooproutes voor sociale veiligheid.
 • Een frequente en snelle verbinding naar de kust, met onder meer Batavialand.

Parkeren

 • Gratis parkeren. Maar dat is nu voor de gemeente nog te duur.
 • Geen uitbreiding van betaald parkeren naar woongebieden rondom het stadshart.
 • Geen betaald parkeren invoeren op de Meent.
 • Voordelige parkeerabonnementen en bundels.
 • Kostenverlaging bereiken door o.m. de volgende maatregelen:
  1. onderbrengen in het stadhuis van de dienstverlening van Parkeerservice aan de burger;
  2. terugbrengen handhavingscapaciteit Parkeerservice (dat kan nu meer parkeren achter de slagboom komt);
  3. gebruik van slimmere handhavingsmethoden.
 • Parkeertarieven voor forensen aantrekkelijk houden met voordelige abonnementen.

Fietsen

 • Voldoende goed bereikbare stallingsmogelijkheden voor fietsen en scooters direct bij het station en verspreid in het stadscentrum op plekken, waar het publiek deze wenselijk vindt.
 • Noodzakelijke aanpassingen van de fietsbewegwijzering versneld uitvoeren.
 • Doorgaande fietspaden in het stedelijk gebied, voorzien zijn van goede verlichting.
 • Aandacht voor capaciteit en veiligheid van de fietsroutes van en naar de nieuwe campus op de Rietlandenlocatie. (Nieuwbouw van het voortgezet onderwijs)
 • De voorrang voor het autoverkeer op de fietsers op fietspaden rondom het stadshart, niet veranderen.

Economie

 • Voortvarende ontwikkeling van Flevokust Haven met bedrijfsterrein en van het vliegveld is groot. Zij vervullen een vliegwielfunctie voor de werkgelegenheid en het toerisme.
 • De economische ontwikkeling mag niet ten koste gaan van onze kernkwaliteiten rust, ruimte, groen, water en veiligheid.
 • De InwonersPartij is tegenstander van vestiging van bedrijven met vervuilende industrie. Dit betreft met name onze “blauwgroene Flevokust”.

Bedrijfsleven

 • Opdrachten van de gemeente zoveel mogelijk aan lokale ondernemers gunnen.
 • Bestaande bedrijfsterreinen samen met de Lelystadse ondernemers opwaarderen.
 • Eén ondernemersloket als vast aanspreekpunt voor alle vragen.
 • Vereenvoudigen en verminderen regelgeving;

Toerisme en recreatie

 • Toerisme is belangrijk voor Lelystad.
 • Versterken van recreatie en toerisme aan de kust.
 • Evenementen met een grote promotionele waarde als de Nationale Oldtimerdag, de Stadsdichtersdag en de Zeebodemloop moet de gemeente blijvend faciliteren.

Agrarische sector

 • De InwonersPartij is voorstander van consumptie van producten van eigen bodem.
 • Agrarische ondernemers ruimte bieden voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer, duurzame energieopwekking of andere bedrijvigheid.
 • De normale agrarische bedrijfsvoering in het buitengebied mag niet door de woonfunctieworden belemmerd.

Werk

 • Groei van de werkgelegenheid.
 • “City Deal Inclusieve Stad” experimenteert met het leveren van maatwerk aan mensen die ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt daarbij is de bedoeling van wet- en regelgeving, in plaats van dat wat staat geschreven. “City Deal Inclusieve Stad” is een samenwerking tussen de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en de ministeries BZK, VWS, SZW en J en V.
  De InwonersPartij wil dat de gemeente deze werkwijze ook introduceert in Lelystad

Onderwijs (en arbeidsmarkt)

 • De school moet een veilige plek voor kinderen zijn.
 • Voortdurende inzet om discriminatie, op welke grondslag dan ook, te bestrijden.
 • Voorkomen van schooluitval en schoolverzuim.
 • De arbeidsmarkt versterken door het beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.
 • Het bedrijfsleven uitnodigen om bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardig praktijkonderwijs door gastlessen, stageplaatsen en inzet van materieel.
 • Blijven streven naar hoger beroepsonderwijs in Lelystad.

Zorg

 • De gemeente biedt cliënten zorg en ondersteuning op maat.
 • Wijkteams bestaan uit professionals.
 • Het huidige voorzieningenniveau van de zorg wordt in stand gehouden.
 • Toegankelijke openbare voorzieningen voor met mensen met een beperking.
 • Een volwaardig ziekenhuis in Lelystad.

Mantelzorg en vrijwilligers

 • Ondersteuning door de gemeente van (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Een respijtlogeerhuis, om mantelzorgers even vrijaf te kunnen geven is nodig.

Iedereen doet mee

 • Geen subsidies aan organisaties en activiteiten die apartheid bevorderen, integratie frustreren, of gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo, etniciteit of geloof en dergelijke aantasten.
 • Lelystad is actieve Regenboogstad.
 • Extra aandacht voor kennis van de Nederlandse taal en inburgering van nieuwe Lelystedelingen.

Ouderen

 • Onze senioren moeten zo lang zij willen zelfstandig kunnen wonen in hun eigen omgeving, met de benodigde zorg en ondersteuning.
 • Goede eerste- en tweedelijnszorg moeten in de gemeente beschikbaar zijn.
 • In de ouderenzorg moet maatwerk worden geleverd.
 • Vereenzaming van (met name alleenstaande) ouderen moet worden bestreden.
 • Nieuw te bouwen seniorenwoningen moeten levensloopbestendig zijn.
 • In onze stad wordt rekening gehouden met gebruikers van scootmobielen en rollators, in de woonomgeving en de winkel- en uitgaansgebieden.

Jongeren

 • Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving.
 • Bij gezinsproblemen staat de zorg voor kinderen altijd voorop.
 • Voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken.
 • Goede preventie, zoals ondersteuning bij de opvoeding van ouders, om de druk op de jeugdzorg te verkleinen.
 • Actieve voorlichting over het gebruik van alcohol, drugs en overgewicht.
 • Zinloos geweld en pesten moeten voortdurend aandacht krijgen.
 • Beschikbaarheid van goede jeugdzorg zonder wachtlijsten met transparante intake- en plaatsingsprocedures.
 • Aandacht voor radicalisering bij de jeugdzorg.
 • De gemeente stimuleert werkgevers om Lelystadse jongeren aan te nemen.

Kunst en cultuur

 • Culturele voorzieningen zijn belangrijk voor de inwoners en hebben aantrekkingskracht voor de omgeving.
 • Voorkomen bezuinigingen op de culturele instellingen.
 • Inventariseren mogelijkheden en onmogelijkheden behoud SGL als monument.
 • Initiatieven zoals LelystArt, de Nationale Oldtimerdag, Bataviahaven-dagen, kofferbakmarkten, Lichtjesparade etc. zijn daarbij waardevol.
 • Een bioscoopfaciliteit in het Stadshart is nodig.

Sport

 • Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Sporten en zwemlessen voor kinderen zijn verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Voor minder draagkrachtigen bestaan financiële regelingen zoals Jeugdsportfonds.
 • Lelystad verdient nog steeds een buitenbad.

Openbare orde en veiligheid

 • Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de stad en de eigen woning.
 • Burgerinitiatieven zoals wijkpreventieteams, en WhatsApp Alert helpen de veiligheid.
 • Hulpdiensten politie, brandweer en ambulance zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.
 • De politie moet op straat zichtbaar zijn.
 • Cameratoezicht, scannen van kentekens en preventief fouilleren waar dat nodig is.
 • Mensenhandel moet worden aangepakt.
 • Geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.
 • Geen collectieve huisvesting door het COA. (Geen AZC)

Financiën

 • Zorgvuldig omgaan met belastinggeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
 • De koopkracht van de inwoners niet aantasten.
 • Zo veel mogelijk voorkomen dat de gemeente de belastingen verhoogt.
 • Zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen.
 • De belasting op eigen woningbezit (OZB) met niet meer dan het inflatiepercentage verhogen.
 • Instellingen die fors worden gesubsidieerd worden zo veel mogelijk gehuisvest in het stadhuis of andere gemeentelijk gebouwen.
Categorieën

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', dit om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op 'Accepteren' dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten